Force majeure

Den så kallade force majeureklausulen i avtalsförhållanden har länge varit en standardklausul som återfinns i många avtal utan att den uppmärksammats eller funderats över. Regleringen avser hinder som uppstår vid oförutsedda, extraordinära händelser som ingen av parterna har kunnat räkna med och ska kunna lastas för. Regleringen är tänkt att definiera en möjlig befrielsegrund från […]

Kort om nya LAS

I regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Majoriteten av lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.  Nedan följer kort information ur vissa delar av propositionen som är viktiga för […]

Undersökningsplikten för entreprenören enligt AB 04 och ABT 06

Inför avlämnande av ett anbud följer det av såväl AB 04 som ABT 06 att entreprenören förutsätts att göra egna undersökningar i tillägg till den information som lämnas i förfrågningsunderlaget av beställaren.  AB 04 Av AB 04 framgår det att av kap 1 § 7 att entreprenören innan anbud lämnas förutsätts ha skaffat sig den […]

Hur utses ett aktiebolags styrelse och vilka är arbetsuppgifterna?

Har du tänkt på vilka arbetsuppgifter ett aktiebolags styrelse har? Det är styrelsen som svarar för aktiebolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen måste fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Detta innebär att styrelsen löpande måste ta del av ekonomisk rapportering för bolaget. Vidare måste styrelsen se till att bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden kan kontrolleras […]