Arbeta på löpande räkning – Vad ska jag tänka på?

Hur betalning ska ske är ett centralt moment för dig som entreprenör. Din beställare kan av naturliga skäl vilja använda sig av ett fast pris i stället för löpande räkning, som kan vara ett bättre alternativ för dig som entreprenör. Det finns olika varianter på hur du kan använda dig av löpande räkning. Terra Advokat går här igenom några varianter.

Löpande räkning med takpris

Att arbetet utförs på löpande räkning med takpris innebär att arbetet utförs på
löpande räkning, men är begränsat till ett förutbestämt maxbelopp för entreprenaden. Om det blir så att kostnaderna blir högre än maxbeloppet, får du som entreprenör stå den överskjutande delen.

Löpande räkning med procentuellt eller fast arvode

Denna variant innebär att du utför arbetet till självkostnad. Självkostnaderna är alltså de faktiska kostnaderna som du har för utförandet av arbetet. Kostnaderna redovisas för din beställare och din vinst utgörs av det procentuella eller fasta påslag (entreprenörsarvodet) som ni avtalat om. Entreprenörsarvodet bestäms ofta till olika procentsatser för material och arbete. Om ni använder er av löpande räkning med fast arvode avtalar ni om ett fast entreprenörsarvode i stället för en procentsats.

Löpande räkning eller fast pris?

Om ni kommer överens om arbete på löpande räkning finns det några saker att tänka på. Givetvis har du och beställaren motstående intressen. Beställaren har intresse av att avtala om ett fast pris medan det ligger i ditt intresse som entreprenör att arbeta på löpande räkning. Om du överväger ett fast pris, tänk på följande.

  • Ju mer information som beställaren kan ge i förfrågningsunderlaget, desto
    mindre risker blir det för dig att utföra arbete till ett fast pris. Detta eftersom
    arbetet blir mer överskådligt och därmed enklare att kalkylera, än om
    förfrågningsunderlaget är otydligt.
  • Ett fast pris går också hand i hand med att du slipper vissa administrativa moment som kan ta lång tid och kräver en del arbete, till exempel genom att på beställarens begäran ta fram underlag som dagböcker eller andra rapporter.
  • Om förfrågningsunderlaget däremot skulle vara otydligt, innebär det en högre risk för dig att utföra arbete till ett fast pris. Då kan det vara mer gynnsamt att använda sig av löpande räkning med ett visst procentuellt påslag. Att arbeta på löpande räkning innebär att ditt entreprenörsarvode ökar i takt med kostnaden för entreprenaden. Ju dyrare projektet blir, desto högre vinst för dig, vilket ju kan verka lockande. Det blir också svårare för beställaren att uppskatta vad den slutliga kostnaden blir.

 

Att arbeta på löpande räkning ställer dock lite högre krav på din administration. Redovisning av kostnader och mängder kan bli ett omfattande arbete. Se därför till att du har i ordning papper och ta hjälp av någon om det blir övermäktigt.

Hur kan vi hjälpa dig med frågor kring arbete på
löpande räkning?

Terra Advokat är nischade mot entreprenadbranschen och kan därför ge dig råd vad gäller arbete på löpande räkning. Oavsett om det handlar om ett ingående av ett avtal där du önskar att arbetet ska ske på löpande räkning, eller om en tvist
avseende arbete på löpande räkning, bistår Terra Advokats team dig.

Ta del av ytterligare inlägg

aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal? Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglerainnehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta

Läs mer »
bolagsordning

Bolagsordning och aktieägaravtal

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga

Läs mer »
Nyemission

Nyemission – Emittera aktier

Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller

Läs mer »