Kort om nya LAS

I regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Majoriteten av lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022. 

Nedan följer kort information ur vissa delar av propositionen som är viktiga för dig som arbetsgivare att känna till. 

Uppsägning från arbetsgivarens sida

När det gäller lagtextens lydelse ersätts begreppet saklig grund med sakliga skäl. När det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist ska någon ändring i sak inte ske. Den stora förändringen sker i bedömningen av personliga skäl. Syftet är att för såväl arbetsgivare som arbetstagare öka förutsebarheten avseende bedömningen av om det föreligger tillräckliga skäl för uppsägning eller ej.

Turordning vid uppsägning

En utökad möjlighet att undanta fler personer från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Tvister om ogiltigförklaring

Att anställningen inte längre består under tvistens gång utan upphör vid uppsägningstidens utgång, med undantag för om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen, samt att skadeståndsnivåerna för felaktiga uppsägningar och avsked höjs med anledning av detta.

Omreglering till lägre sysselsättningsgrad (s.k. hyvling)

Att arbetstagare som efter en omorganisation erbjuds lägre sysselsättningsgrad, men fortfarande har samma arbetsuppgifter efter omorganisationen, har rätt till en omställningstid som ska motsvara arbetstagarens uppsägningstid dock max tre månader. 

Tidsbegränsade anställningar

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning som bland annat innebär en snabbare övergång till tillsvidareanställning. 

Heltid som norm

Heltidsanställning ska vara huvudregel, om inget annat avtalas. Arbetstagare ska ha rätt till en skriftlig förklaring om en anställning inte omfattar heltid.

Uthyrning av arbetstagare

Regler som bland annat innebär möjlighet för anställd hos bemanningsföretag att efter viss tid antingen erbjudas anställning hos kundföretaget alternativt att erhålla ersättning för att anställning hos kundföretaget uteblir. 

Kontakta oss för mer information avseende punkterna ovan och för mer information om hur dessa kan komma att påverka just er verksamhet. 

Ta del av ytterligare inlägg

Force majeure

Den så kallade force majeureklausulen i avtalsförhållanden har länge varit en standardklausul som återfinns i många avtal utan att den uppmärksammats eller funderats över. Regleringen

Läs mer »