Vad händer med ens fordran när ett bolag upphör eller går i konkurs?

Entreprenadrätt

För många entreprenörer uppstår det nog ett stressmoment när ett bolag som man utfört arbeten för och ställt ut ett flertal fakturor till upphör eller hamnar i ekonomiskt trångmål. Finns det en risk att ens fakturor blir obetalda och hur är det med betalningsansvaret? Fusion av aktiebolag Fusion av aktiebolag innebär att två eller flera […]

Vem är den ansvarige principalen vid inhyrning?

Det är inte ovanligt att det uppstår skador på arbetsgivares egendom under en vanlig arbetsdag. De flesta skador sker av misstag och utan uppsåt medan andra skador uppstår på grund av uppsåt eller vårdslöshet från personalens sida. I skadeståndslagen (1972:207) benämns den senare situationen såsom vållande till skada. En av de första frågor som aktualiseras […]

Nya regler vid överprövning av upphandling

Som ett steg i en mer effektiv hantering av processen vid överprövning av offentlig upphandling har vissa ändringar gjorts i LOU. Bland annat så har en preklusionsfrist införts och ett skyndsamhetskrav för domstolarna tillkommit. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2022. Skyndsamhetskrav I lagtexten har följande formulering lagts till: Mål om överprövning av […]