Takpris eller ungefärligt pris vid konsumententreprenader

Vid konsumententreprenader på löpande räkning lämnas ofta prisuppgifter med viss försiktighet av entreprenören. Detta då det finns en överhängande risk att inte få betalt för mer än 15 % över det lämnade priset om arbetena visar sig bli mer omfattande än beräknat. Hovrätten för Västra Sverige (dom 2022-02-28 i mål nr T 3420-21) har i veckan kommit med ett avgörande där en entreprenörs prisindikation varken ansågs vara ett takpris eller ett ungefärligt pris. 

Arbetet gällde en renovering av en källare hos två konsumenter och konsumenttjänstlagen var således tillämplig på avtalet. Konsumenterna hade lämnat vaga uppgifter avseende både utförande och materialval men begärde ändå en prisindikation. Entreprenören förklarade per mail att det var svårt att ge ett exakt pris på vad arbetet skulle tänkas att kosta men lämnade en kostnadskalkyl på cirka 500 000 – 600 000 kr efter rotavdrag. I mailet till konsumenterna lades även till att kostnadskalkylen ”bör dock räcka bra för ert projekt” och även ett timpris för arbetet uppgavs. 

Konsumenten besvarade mailet med att de var helt införstådda med att det var svårt att uppskatta kostnaden men att de ville ha en känsla för hur mycket de olika momenten skulle komma att kosta. Vidare uppgav konsumenten i svaret att de nu i alla fall hade en timkostnad att utgå från. 

Det följer av tidigare rättspraxis att den som påstår att ett pris avtalats, som avviker från lagens utfyllande bestämmelser, även har bevisbördan för detta. I detta fall var det konsumenterna som påstod att ett takpris i första hand lämnats av entreprenören och i andra hand att ett ungefärligt pris lämnats av entreprenören. Både tingsrätten och hovrätten var eniga om att det var konsumenterna som hade bevisbördan för dessa påståenden. 

Ungefärligt pris

För det fall att en entreprenör lämnar ett ungefärligt pris stadgar 36 § 2 st. konsumenttjänstlagen att det uppgivna priset inte får överskridas med mer än 15 %, dock med vissa undantag. Tingsrätten och hovrätten var eniga om att kraven på om entreprenören verkligen lämnat en ungefärlig prisuppgift inte får ställas för lågt. Uppgiften om cirka 500 000 – 600 000 kr talade i och för sig för att en ungefärlig prisuppgift lämnats men eftersom entreprenören använt uttrycket ”bör räcka” och även lagt till ett timpris, tillsammans med att konsumenterna inte specificerat utförandet eller materialval ansågs det lämnade priset inte utgöra en ungefärlig prisuppgift eftersom det inte var tillräckligt preciserat. 

Takpris

Varken hovrätten eller tingsrätten kom heller fram till att ett takpris lämnats av entreprenören. En samlad bedömning gjordes med beaktande av att det dels framgick av mailkorrespondensen att entreprenören inte kunde lämna ett exakt pris utan enbart en kostnadskalkyl som ”bör räcka” och konsumenterna förklarade sig även införstådda med detta. Utöver detta hade entreprenören lämnat ett timpris och varken arbetet eller materialvalet var heller tydligt specificerade varför entreprenören inte kunnat räkna fram ett pris. Konsumenterna hade även erlagt viss betalning efter det att ”takpriset” överskridits. 

Slutsats

Hovrätten fastställde tingsrättens domslut och konsumenterna förklarades betalningsskyldiga för det utförda arbetet. Både tingsrätten och hovrätten behandlade även frågor som om priset var skäligt för det utförda arbetet men det intressanta i hovrättens avgörande är frågan om ungefärlig prisuppgift och takpris.

Inte sällan kräver konsumenter en prisindikation vid beställning av konsumententreprenader på löpande räkning och många entreprenörer vill inte lämna någon indikation då det kan uppfattas som en ungefärlig prisuppgift och därav träffas av 15 %-regeln. En viss försiktighet ska alltid iakttas vid lämnade prisindikationer vid konsumententreprenader men detta rättsfall visar att en prisindikation lämnad av en entreprenör inte per automatik är att se som en ungefärlig prisuppgift. Det återstår dock att se om avgörandet överklagas och får prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Om du som entreprenör ska utföra entreprenadarbeten hos en konsument på löpande räkning och inte kan lämna ett ungefärligt pris eller takpris på grund av att omfattningen av åtagandet är för ospecificerad ska du i första hand inte lämna någon prisindikation utan enbart en prislista. För det fall att konsumenten kräver en ”uppskattning” måste du vara tydlig med att det uppgivna priset enbart är en indikation och att slutkostnaden kan överstiga detta pris samt ange dina timpriser. Det är även viktigt att du får detta bekräftat skriftligen av din beställare för att kunna visa att konsumenten varit införstådd med detta. Vi på Terra Advokat kan hjälpa dig med upprättandet av offerten om du känner dig osäker. 

Ta del av ytterligare inlägg

aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal? Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglerainnehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta

Läs mer »
bolagsordning

Bolagsordning och aktieägaravtal

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga

Läs mer »
Nyemission

Nyemission – Emittera aktier

Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller

Läs mer »