Är beställaren bunden av det pris som entreprenören fakturerar?

Svea hovrätt kom den 5 november 2020 med ett avgörande (T 7178-18) där Entreprenörens fakturerade pris medförde bundenhet för Beställaren trots att Entreprenören inte kunde visa att samtliga fakturerade arbeten omfattades av parternas avtal.

Enligt parternas avtal, i ett kommersiellt förhållande, skulle entreprenaden bestå av uppförandet av en vinterförvaringshall för båtar, anläggandet av en väg samt visst schaktningsarbete. Arbetet skulle utföras på löpande räkning. Under entreprenadens gång tillkom arbete på befintlig väg, anläggandet av en vändplan och andra mindre arbeten.

Beställaren hade erlagt betalning för samtliga fakturor och yrkade att entreprenören skulle återbetala ca halva kapitalbeloppet. Detta då beställaren ansåg att fakturerat belopp var oskäligt för avtalat och utfört arbete. Hovrätten kom fram till att vissa av de tillkommande arbetena omfattades av parternas avtal men entreprenören lyckades inte visa att anläggandet av vändplanen eller arbetet på den befintliga vägen omfattades av avtalet.

Nachdem das Berufungsgericht die Frage untersucht hatte, welche Arbeiten von der Vereinbarung erfasst wurden, musste sich das Berufungsgericht mit der Frage der Beschwerden befassen. Zunächst wurde festgestellt, dass der Kunde eine Beschwerdepflicht gegenüber den Rechnungen hatte. Beanstandungen seien zwar vorgebracht worden, allerdings erst nach etwas mehr als 2,5 Jahren nach Ausstellung der letzten Rechnung, was nicht als innerhalb einer angemessenen Frist erfolgte. Das Berufungsgericht stützte seine Beurteilung darauf, dass in einer Geschäftsbeziehung eine beschleunigtere Beschwerde als 2,5 Jahre erforderlich sei. Die Beurteilung musste von Fall zu Fall erfolgen und wurde in diesem Fall nicht als innerhalb einer angemessenen Frist erfolgt angesehen.

Därefter tog hovrätten även ställning till om det fakturerade beloppen var oskäligt. Hovrätten, precis som underinstans, valde att tolka 47 § köplagen analogt. 

47 §   Har köparen fått en räkning, är han bunden av det pris som har angetts i räkningen. Detta gäller dock inte, om han inom skälig tid meddelar säljaren att han inte godkänner priset, om ett lägre pris följer av avtalet eller om det fordrade beloppet är oskäligt.

Beställaren konstaterades bära bevisbördan för att det fakturerade beloppet var oskäligt. Hovrätten tog här vägledning från kommentaren till 1905 års köplag, detta då vägledning varken fanns att tillgå i förarbetena till aktuell köplag eller i rättspraxis. Enligt den var det köparens sak att förebringa bevisning om prisets orimlighet, vilket här även var förenligt med huvudregeln att den som påstår ett visst förhållande har bevisbördan för det.

I detta fall lyckades Beställaren inte visa att det fakturerade priset var oskäligt, detta medför för den sakens skull inte att priset var skäligt. Hovrätten fastställde därför att priset som fakturerats av Entreprenören stod fast. Sammanfattningsvis kan en beställare bli bunden av det pris som en entreprenör kräver för ett utfört arbete om det inte anses oskäligt eller om beställaren inte inom skälig tid invänder mot priset. Detta innefattar även arbete som inte avtalats mellan parterna.

Ta del av ytterligare inlägg