Är beställaren bunden av det pris som entreprenören fakturerar?

Svea hovrätt kom den 5 november 2020 med ett avgörande (T 7178-18) där Entreprenörens fakturerade pris medförde bundenhet för Beställaren trots att Entreprenören inte kunde visa att samtliga fakturerade arbeten omfattades av parternas avtal. Enligt parternas avtal, i ett kommersiellt förhållande, skulle entreprenaden bestå av uppförandet av en vinterförvaringshall för båtar, anläggandet av en väg […]

Lag om entreprenörsansvar för lönefordringar

Koden AFC.59 – Entreprenörsansvar för löner blivit allt vanligt förekommande i administrativa föreskrifter. Bakgrunden till detta är att en ny lag trädde i kraft den 1 januari 2019, den är tillämplig vid samtliga bygg- och anläggningsentreprenader och är därför viktig att känna till. Lagen (Lag om entreprenörsansvar för lönefordringar, SFS 2018:1472) reglerar ansvaret för entreprenörer att betala ut […]

Joint venture – Vad är det?

Construction site

Det är inte sällan att begreppet joint venture används inom entreprenadrätten för att genomföra en viss typ av samarbete inom ramen för byggprojekt eller inom ramen för deltagande vid upphandlingar. Termen joint venture är vedertagen såväl internationellt som nationellt. Ordagrant skulle det kunna översättas till gemensamt risktagande. Exempel på synonyma svenska termer är samriskföretag, samarbetsbolag, […]

Uppskattad volym måste anges vid upphandling

European Union Flag.

Många entreprenörer stöter på upphandlingsrättsliga frågor i sin verksamhet. Ett rättsområde som ständigt utvecklas. Under åren kommer flera avgöranden både från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen vilket för entreprenörer kan vara bra att känna till.  Att upphandlande myndigheter nu måste ange den uppskattade kvantiteten som kan komma att bli aktuell ett ramavtal slås fast i den […]

Underrättelseskyldighet enligt AB 04

Vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader åligger det många gånger entreprenören att underrätta beställaren om omständigheter av betydelse för entreprenaden i rätt tid. Detta för att bland annat inte gå miste om rätten till betalning, rätten till tidsförlängning eller för att undvika ersätta uppkomna skador. Oftast medföljer också ett skriftlighetskrav för att underrättelsen ska anses vara […]

Skogsbranden i Västmanland – vem bär ansvaret?

Smoldering fire in the forest

Arbete med en markberedare orsakade skogsbranden i Västmanland den 31 juli 2014. Två bolag åtalades för skogsbranden för att gjort sig skyldiga till grov allmänfarlig vårdslöshet. Här nedan följer en sammanfattning av domen. BakgrundVid Västmanlands tingsrätt åtalades två bolag för att i utövningen av sin näringsverksamhet genom oaktsamhet gjort sig skyldiga till grov allmänfarlig vårdslöshet. […]

Golvpriser och onormalt låga anbud i offentliga upphandlingar

Lawyer explained to the client about the law that must be brought against the court case.

I syfte att vinna en upphandling kan anbudsgivare lämna mycket låga priser för vissa poster i ett anbud. En sådan strategisk anbudsgivning kan bli framgångsrik om anbudsgivaren lyckas leva upp till de priser som anbudsgivaren lämnat vid anbudsgivningen. Frågan är då om en upphandlande myndighet kan ställa krav på att anbud under ett visst belopp […]

Hur sen får man vara med fakturering i en entreprenad?

Construction works in the waterfront of the port of Stockholm

Det är lätthänt att en entreprenör missar eller glömmer att ställa ut en faktura för en utförd entreprenad. En intressant fråga som då uppstår är hur sen en entreprenör får vara med att göra en faktura i anspråk. Under förutsättning att parterna inte reglerat frågan om fakturering i ett enskilt avtal gäller följande. Om en […]