Behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016-679/EG)

arrow downward

Terra Advokat AB (”Advokatbyrån”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner Advokatbyrån erhåller i samband med ett uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Advokatbyrån men utan att det sker kan inte advokatbyrån åta sig ett uppdrag eftersom Advokatbyrån inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättkontroll.

Advokatbyrån behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och i förekommande fall penningtvättkontroll, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa personuppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att kunna fullgöra avtalet med klienten, för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna kan även komma att användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Advokatbyråns berättigade intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Advokatbyrån i kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontaktperson är Ralph Strandberg
Terra Advokat AB

556866-7660
Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm
rs@terraadvokat.se