Aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglera
innehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta ett bra
komplement för de aktiebolag som har mer än en (1) aktieägare eftersom det tillåter aktieägarna att skräddarsy sitt upplägg avseende aktierna till relativt stor grad.

Vad brukar finnas med i ett aktieägaravtal?

Den exakta omfattningen (det vill säga vad som ska vara med) är helt upp till
parterna. Det finns dock vissa standardvillkor som brukar finnas med som, till
exempel, bestämmelser om försäljning av aktier, när/om en aktieägare kan tvingas
sälja aktierna, hur styrelsen utses, vad bolagets verksamhet ska vara med mera. Det kan även finnas med andra typer av villkor som till exempel att en viss aktieägare ska ha en viss roll i bolaget. Det sistnämnda är dock mer ovanligt.

Ett sätt att resonera kring vad som ska vara med i aktieägaravtalet är att ha ett
helhetsperspektiv och tänka långsiktigt. Med det menas att aktieägarna bör överväga fler aspekter än själva driften av bolaget och ägandet av aktierna. Ett exempel är frågan om vad som händer om en ogift aktieägare senare ingår äktenskap – hur ska aktierna i så fall hanteras äktenskapet upphör? En annan fråga är vad som händer om någon tredje part vill köpa aktiebolaget? Ska det finnas någon möjlighet att ”tvinga” de andra aktieägarna att gå med på försäljningen, och i så fall till vilka villkor?

En ytterligare aspekt är långsiktigheten. Ett aktiebolag kan vara verksamt i väldigt
lång tid och har i teorin ingen begränsad livslängd. Under den tiden kan ju nästan allt hända. Detsamma gäller aktieägarna då deras inställning till aktiebolaget med största sannolikhet ändras mer än en gång. Genom aktieägaravtal kan aktieägarna inte förutspå framtiden och helt förebygga alla risker, däremot kan riskerna minskas väldigt mycket.

Relation till bolaget och bolagsordningen

Bolagsordningen är ett dokument som är helt separat från aktieägaravtalet.
Bolagsordningen är obligatorisk för alla aktiebolag att ha och fungerar som regler för aktiebolaget. Ett aktieägaravtal å andra sidan binder avtalsparterna (de aktieägare som ingått avtalet) och har ingen direkt verkan mot aktiebolaget.

Hur kan Terra hjälpa till med aktieägaravtal?

Terras team bistår klienter i affärsjuridiska frågor där upprättande och granskning av aktieägaravtal är en vanlig del. Terra bistår dig genom hela processen och vägleder dig rätt. Vår verksamhet genomsyras av faktumet att alla ärenden är unika varför vi alltid arbetar med just dig i fokus – det innebär att med Terra så får du alltid skräddarsydd service i den omfattning du behöver.

Kontakta gärna oss redan idag!

Ta del av ytterligare inlägg

bolagsordning

Bolagsordning och aktieägaravtal

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga

Läs mer »
Nyemission

Nyemission – Emittera aktier

Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller

Läs mer »