Ändrat pris efter ingånget avtal?

Du som entreprenör kan ha rätt till ändring av ett avtalat pris för vissa oförutsebara och väsentliga kostnadsökningar som drabbat dig på grund av ökade kostnader för t.ex. material. Bestämmelsen ät tänkt att skydda dig som entreprenör och återfinns i AB 04 kap. 6 § 3. TERRA Advokat står redo att ge dig den vägledning du behöver för att navigera rätt när det gäller ändrat pris efter ingånget avtal enligt AB 04 kap. 6 § 3.

Som huvudregel ska avtalat pris hållas

Huvudregeln är att avtalat pris ska hållas. Det finns dock möjlighet till ändring av avtalat pris i vissa undantagssituationer i AB 04 6 kap. 3 § som anger att det avtalade priset kan ändras under vissa förutsättningar. Under de senaste åren har paragrafen aktualiserats mer och mer då priserna ökat på grund av både covid-19 och kriget i Ukraina. Både Byggföretagen och
Byggherrarna har gett ut skrivelser om paragrafen. Innehållet i paragrafen är inte helt tydligt och det finns begränsat med information om hur den ska tolkas.

Ändring av avtalat pris

Ab 04 kap. 6 § 3 lyder:
”Avtalat pris ska ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Ändring av det avtalade priset ska dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.”

Kostnadsändring

Som går att utläsa har paragrafen ett flertal kriterier. För det första måste man veta på vilken grund kostnadsändringen har uppstått. Är det på grund av myndighets åtgärd, är den förorsakad av krig eller något annat krisförhållande?

Förnödenhet eller material

I andra steget måste man ta ställning till om kostnadsändringen avser en förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden. Vad ”förnödenhet” är inte helt klart.

Det första ledet i paragrafen har alltså att göra med när det finns en tydlig orsak till
kostnadsändringen. Ibland kan situationen vara så att kostnadsändringen beror på onormala prisförändringar avseende ett visst material. Här saknas kopplingen till myndighets åtgärd och kopplingen till krig eller annat krisförhållande. Sådant som byggs in i anläggningen skulle kunna utgöra material.

Väsentlighetskravet och oförutsebarhet

Oavsett orsak till kostnadsändringen måste den varit oförutsebar och väsentligen påverkat hela kostnaden, vilket inte är helt lätt att bedöma.

Tolkning av paragrafen

Det råder som sagt osäkerheter hur paragrafen ska tolkas. Det framgår till exempel inte vad som är en ”väsentlig” påverkan eller när en kostnadsändring är att betrakta som ”oförutsebar”. Det finns inte många tidigare avgöranden på områden som kan ge ledning. Svårigheterna med paragrafens kan tala för att parterna i stället försöker avtala om rätten till att ändra priset. I och med de utmaningar som finns med paragrafen finns det anledning att söka juridiskt biträde för att reda ut frågetecken.

Hur kan vi hjälpa dig med frågor kring ändrat pris efter ingånget avtal?

Behöver du hjälp medfrågor kring ändrat pris efter ingånget avtal? Terra Advokat erbjuder expertrådgivning inom bland annat området entreprenad och kan därför hjälpa dig som har frågor om innehållet i AB 04, däribland frågor om AB 04 kap. 6 § 3 och ändring av avtalat pris.

Ta del av ytterligare inlägg

aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal? Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglerainnehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta

Läs mer »
bolagsordning

Bolagsordning och aktieägaravtal

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga

Läs mer »
Nyemission

Nyemission – Emittera aktier

Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller

Läs mer »