Vad händer med ens fordran när ett bolag upphör eller går i konkurs?

Entreprenadrätt

För många entreprenörer uppstår det nog ett stressmoment när ett bolag som man utfört arbeten för och ställt ut ett flertal fakturor till upphör eller hamnar i ekonomiskt trångmål. Finns det en risk att ens fakturor blir obetalda och hur är det med betalningsansvaret? Fusion av aktiebolag Fusion av aktiebolag innebär att två eller flera […]

Vem är den ansvarige principalen vid inhyrning?

Det är inte ovanligt att det uppstår skador på arbetsgivares egendom under en vanlig arbetsdag. De flesta skador sker av misstag och utan uppsåt medan andra skador uppstår på grund av uppsåt eller vårdslöshet från personalens sida. I skadeståndslagen (1972:207) benämns den senare situationen såsom vållande till skada. En av de första frågor som aktualiseras […]

Nya regler vid överprövning av upphandling

Som ett steg i en mer effektiv hantering av processen vid överprövning av offentlig upphandling har vissa ändringar gjorts i LOU. Bland annat så har en preklusionsfrist införts och ett skyndsamhetskrav för domstolarna tillkommit. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2022. Skyndsamhetskrav I lagtexten har följande formulering lagts till: Mål om överprövning av […]

Force majeure

Den så kallade force majeureklausulen i avtalsförhållanden har länge varit en standardklausul som återfinns i många avtal utan att den uppmärksammats eller funderats över. Regleringen avser hinder som uppstår vid oförutsedda, extraordinära händelser som ingen av parterna har kunnat räkna med och ska kunna lastas för. Regleringen är tänkt att definiera en möjlig befrielsegrund från […]

Undersökningsplikten för entreprenören enligt AB 04 och ABT 06

Inför avlämnande av ett anbud följer det av såväl AB 04 som ABT 06 att entreprenören förutsätts att göra egna undersökningar i tillägg till den information som lämnas i förfrågningsunderlaget av beställaren.  AB 04 Av AB 04 framgår det att av kap 1 § 7 att entreprenören innan anbud lämnas förutsätts ha skaffat sig den […]

Hur utses ett aktiebolags styrelse och vilka är arbetsuppgifterna?

tvistelösning

Har du tänkt på vilka arbetsuppgifter ett aktiebolags styrelse har? Det är styrelsen som svarar för aktiebolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen måste fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Detta innebär att styrelsen löpande måste ta del av ekonomisk rapportering för bolaget. Vidare måste styrelsen se till att bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden kan kontrolleras […]

Takpris eller ungefärligt pris vid konsumententreprenader

fastighetsrätt

Vid konsumententreprenader på löpande räkning lämnas ofta prisuppgifter med viss försiktighet av entreprenören. Detta då det finns en överhängande risk att inte få betalt för mer än 15 % över det lämnade priset om arbetena visar sig bli mer omfattande än beräknat. Hovrätten för Västra Sverige (dom 2022-02-28 i mål nr T 3420-21) har i veckan […]

Ramavtalets högsta värde eller största kvantitet ska anges

Vid offentlig upphandling ska ramavtalets högsta värde eller den största kvantitet som ramavtalet kan omfatta anges. Detta har nu slagits fast av både EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”).  I Coopservicemålet (mål C-216/17) från december 2018 kom EU-domstolen fram till att en upphandlande myndighet ska ange en takvolym vid upphandling av ramavtal, detta kan antingen ske genom att […]

Ett förenklat upphandlingsregelverk

Den 1 februari trädde de nya upphandlingsreglerna i kraft för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och för upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt så kallade B-tjänster. I denna artikel kommer jag att redogöra för några av de viktiga förändringarna som kommer att gälla från och med den 1 februari 2022.   De nya upphandlingsreglerna […]

Användande av mängdförteckning

Inom framförallt mark- och anläggningsentreprenader används mängdförteckningar. En mängdförteckning innehåller en redovisning av mängd för arbetsprestationer som beställaren vill ha utförda inom ramen för en entreprenad. Mängdförteckningen kan även innefatta mängd avseende hjälpmedel, material, eller varor som entreprenören ska tillhandahålla.  Mängdförteckningen kan innehålla en beskrivning av det arbete som ska utföras, vilket t.ex. kan ske […]