Formaliafrågor vid ÄTA arbeten utifrån AB04

Om det under arbetet med entreprenaden blir fråga om så kallade ÄTA arbeten (ÄTA står för ändring, tillägg och avgående) och kanske flera sådana, är det viktigt att få betalt för sådant arbete. Regler om föreskrivna ÄTA arbeten finns i AB04 kap. 2 § 3. Regler om så kallade likställda ÄTA-arbeten finns i AB04 kap. 2 § 4. ÄTA arbeten är nära sammankopplat med vissa formaliakrav. Det räcker alltså inte att det finns ÄTA arbeten i entreprenaden för att entreprenören ska få betalt. Föreskrivna ÄTA arbeten måste beställas, och det enligt AB04 kap. 2 § 6. En underrättelse måste vid likställda ÄTA arbeten göras enligt AB04 kap. 2 § 7. AB04 kap. 2 § 8 anger att entreprenören förtas rätten till ersättning, om föreskrivna ÄTA arbeten görs utan skriftlig beställning eller likställda ÄTA arbeten har utförts utan att beställarens synpunkter har inhämtats.

Ingen beställning eller underrättelse har gjorts

Som tur är finns det en ventil. Entreprenören kan få ersättning om det anses oskäligt att dennes inte skulle få det.

Skriftlig beställning innan påbörjat arbete

Två viktiga grejer att ha koll på är att beställningen av ett ÄTA arbete ska vara
skriftlig. Den ska också ha gjorts innan ÄTA arbetet påbörjas. Ett arbete kan därför
inte påbörjas utan att det faktiskt kommit en skriftlig beställning först. Det beskrivna är givetvis det som gäller och som är önskvärt. I verkligheten kan det se annorlunda ut. Uppkomna situationer som måste lösas kanske hanteras genom att beställaren muntligen ger order om ett ÄTA arbete. Egentligen har ju då inte kravet på skriftlighet uppnåtts. Genom att se till att beställaren faktiskt fixar en skriftlig beställning hamnar entreprenören i en bättre sits då det finns på pränt att beställaren faktiskt velat ha det aktuella jobbet utfört. Alternativet är att se till att den muntliga beställningen bekräftas skriftligen. Då har kravet på skriftlighet uppnåtts. Om båda parter är överens om att en muntlig beställning skett har entreprenören ändå rätt till din ersättning.

Underrättelse

Om det är fråga om likställda ÄTA arbeten, det vill säga där entreprenören upptäcker en brist som behöver åtgärdas genom ÄTA arbete, ska du underrätta beställaren om det. När entreprenören ska göra det är lite beroende på hur kostnaden för ÄTA arbetet kommer påverka entreprenadsumman. Beställaren har ingen påverkan över ÄTA arbetet i sig men det går att tänka sig att denne kan ha invändningar om kostnaderna. Beställaren ska alltså få chans att lämna synpunkter. Så när ska entreprenören omgående underrätta beställaren? I AB04 2 kap. § 7 framgår det att underrättelse ska göras om ÄTA arbetet uppskattas överstiga gränsbeloppet, som är ett halvt prisbasbelopp. Hur uppskattningen av kostnaden görs är inte reglerat. Om det rör sig om mindre belopp än det halva prisbasbeloppet, kan du påbörja arbetet omgående. Entreprenören ska dock utan dröjsmål därefter underrätta beställaren. Noteras kan att underrättelse om likställda ÄTA arbeten inte behöver ske skriftligt. AB04 kap. 2 § 7 utgör dock en täckbestämmelse varpå krav på skriftlighet kan förekomma i administrativa föreskrifter för entreprenaden. Det kan vara bra att se till att eventuella likställda ÄTA arbeten skriftligen godkänns av beställaren innan du påbörjar något arbete. Vid tvist är det alltid bäst att ha det mesta skriftligt.

Hur kan vi hjälpa dig med frågor kring formaliakrav för ÄTA arbeten?

Terra Advokat har mångårig erfarenhet av att ge stöd och biträda företag i
entreprenadbranschen. Vi kan svara på frågor du har kring formaliakrav för ÄTA 
arbeten och hjälpa dig att reda ut det som verkar snårigt.

Ta del av ytterligare inlägg

aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal? Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglerainnehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta

Läs mer »
bolagsordning

Bolagsordning och aktieägaravtal

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga

Läs mer »
Nyemission

Nyemission – Emittera aktier

Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller

Läs mer »