Konkurs företag – Entreprenadsammanhang

Det kan dyka upp flera frågor när ett företag går i konkurs, oavsett om det gäller din avtalspart eller dig själv. Vad gäller vid konkurs för entreprenaden? Kommer jag att få betalt för min fordran om min avtalspart går i konkurs? Terra Advokat reder ut några av de vanligaste frågetecknen kring konkurs företag och hur det påverkar dina avtal och fordringar.

Konkurs under pågående entreprenad

AB04 och ABT06 har några särskilda regler som gäller vid konkurs. Tills att entreprenaden avlämnas ansvarar entreprenören för skador, se AB 04 kap. 1 §5. Entreprenören ansvarar alltså för skador som eventuellt uppkommer under entreprenaden. Skador ska täckas av entreprenörens försäkring. Det kan i vissa fall vara så att beställaren är medförsäkrad. Frågan som uppkommer vid konkurs under pågående entreprenad är vad som händer med avtalet mellan parterna. Andra frågor kan också uppkomma, som t.ex. vem som äger rätt till visst material som kanske finns på arbetsplatsen. Kontakta TERRA Advokat vid frågor om konkurs under pågående entreprenad.

Konkurs efter avlämnad entreprenad

Vad händer om entreprenaden är avlämnad och entreprenören därefter går i konkurs? Entreprenören är ansvarig för fel som uppkommer under ansvarstiden (10 år från entreprenörens godkännande). Ansvarstiden inleds med en garantitid. Det är entreprenören som ansvarar för de skador som entreprenören orsakar under ansvarstiden. För det fall det uppkommer fel kommer entreprenören dock inte kunna avhjälpa felen, då bolaget gått i konkurs. Entreprenörens konkursbo ges möjlighet att träda in i avtalet men vanligtvis sker detta inte. Då får beställaren vända sig till entreprenörens konkursbolag avseende felavhjälpande. Bolaget i konkurs kommer inte ha medel i bolaget för att avhjälpa felen. Visst kostnadsskydd för eventuella skador kan finnas genom försäkringen. Möjligen har man avtalat om en säkerhet som kan tas i bruk. Det kan till exempel vara en fullgörandeförsäkring, bankgaranti eller borgensåtagande som kan tas i anspråk för att få bukt med merkostnader.

Fordringar vid konkurs

När ett bolag försätts i konkurs förordnar tingsrätten en konkursförvaltare. Då uppstår också en ny juridisk person, konkursboet, som ska ta hand om gäldenärens, det vill säga bolagets tillgångar. Konkursförvaltaren har till uppdrag att se om bolaget kan drivas vidare, och om det inte går, försöka omvandla de tillgångar som finns till pengar så att de som har fordringar på bolaget, borgenärerna, kan få sina pengar.

Konkursen av företag inleds

Tingsrätten beslutar om konkurs. Det är även tingsrätten som utser en konkursförvaltare. En konkursförvaltare är en jurist eller en advokat som har särskild kunskap om just konkurser. I och med att konkursen inletts uppstår en ny juridisk person vilken är konkursboet.

Se till att anmäla din fordran

Så fort man får reda på att en avtalspart har gått i konkurs är det bra att anmäla sina fordringar till konkursförvaltaren. Man kan skicka de förfallna fakturorna till denne samt övrigt, relevant underlag. Det är bra att ange om man har så kallad förmånsrätt. Konkursförvaltaren kommer att dela ut pengar enligt en viss ordning. De borgenärer som har förmånsrätt kommer att få sina pengar först och senare delas pengar ut till borgenärer med oprioriterade fordringar. Fordringar med förmånsrätt är fordringar som avser en viss specifik egendom, till exempel
företagshypotek och panträtt i fast egendom. Några bra begrepp att ha koll på när det gäller konkurs:

  • Konkurskostnader är till exempel lön till konkursförvaltaren och andra utgifter som
    konkursförfarandet innebär.
  • Massafordringar är fordringar som har uppstått efter att gäldenären försatts i konkurs och gäller mot konkursboet.
  • Fordringar med särskild förmånsrätt är fordringar som avser viss specifik egendom.
  • Fordringar med allmän förmånsrätt: till exempel arbetstagare som inte har fått sin lön.
  • Om det finns pengar kvar efter att ovan betalas ut så kommer resterande fordringar att betalas så långt det räcker. Dessa kallas för oprioriterade fordringar.

 

Utredningen vid konkurs av företag

Det är konkursförvaltarens jobb att utreda om det finns tillgångar att sälja av. En
konkursutredning kan ta lång tid. Om det finns fordringar att driva in kommer
konkursförvaltaren att försöka få in pengarna. Konkursförvaltaren tar upp de anmälda fordringarna i en borgenärsförteckning och lämnar sedan in en konkursbouppteckning till tingsrätten. Om borgenärer kan räkna med utdelning brukar det framgå i konkursbouppteckningen. Den som har en fordran i konkursen kan begära att konkursförvaltaren skickar en kopia på konkursbouppteckningen och förvaltarberättelsen.

Bevakning

I vissa fall kan konkursförvaltaren göra bedömningen att konkursboet har möjlighet att kunna göra en utdelning vid ett senare skede. Då inleds ett så kallat bevakningsförfarande. Den som har en fordran kommer då kontaktas av tingsrätten som handhar konkursen med en uppmaning om att bevaka sin fordran inom en viss tid. Det är bara fordringar som uppkommit innan konkursdagen som kan bevakas.

Hur kan vi hjälpa dig med frågor kring fordran i konkurs?

Terra Advokat kan genom sin mångåriga erfarenhet av stöd åt företag hjälpa till vid konkursrelaterade frågor, däribland hur fordringar i konkurs hanteras. Terra Advokat kan hjälpa dig med specifika frågor som rör entreprenad och konkurs.

Ta del av ytterligare inlägg

aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal? Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglerainnehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta

Läs mer »
bolagsordning

Bolagsordning och aktieägaravtal

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga

Läs mer »
Nyemission

Nyemission – Emittera aktier

Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller

Läs mer »