Konkurs under rättegång

Du kanske hade det på känn, och en dag får du beskedet: motparten har gått i konkurs under pågående tvist. Om du befinner dig i en rättsprocess mot ett annat bolag som under pågående rättegång går i konkurs är det ett antal saker man bör känna till.

Förfarandet

Tingsrätten utser i samband med att bolaget försätts i konkurs en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren har till uppdrag att se om bolaget kan drivas vidare, och om det inte går, försöka omvandla de tillgångar som finns till pengar så att de som har fordringar på bolaget, borgenärerna, kan få sina pengar. Bolaget kan då inte ge bort eller sälja egendom eller använda sina tillgångar till att betala skulder. Bolaget får heller inte ingå några nya avtal som kan påverka ekonomin. De tillgångar som finns går in i konkursboet. Själva bolaget i konkurs, som kallas för konkursbolag, kan dock fortsätta processen i domstolen, om konkursförvaltaren väljer att antingen överta talan eller träda in i rättegången.

Konkursboet övertar talan

Konkursboet kan alltså välja att ta över bolagets talan om det gäller egendom. Då är bolaget inte längre att ses part i målet. Konkursboet kan vid vinst få möjlighet att vinna tillgångar till konkursboet. Konkursförvaltaren kommer endast träda in i målet om denne bedömer att det finns goda chanser att vinna målet. Om konkursboet väljer att träda in i rättegången förs talan fortsättningsvis av konkursboet. Konkursbolaget deltar alltså inte längre i processen. Konkursboet kanske inte vill överta talan. Då är det upp till konkursbolaget och dess motpart
att avgöra om processen ska fortlöpa. Om konkursboet inte övertar talan har konkursboet gett upp sitt anspråk på egendomen som är föremål för tvist då denna inte anses tillhöra konkursboet. Om konkursbolaget, gäldenären, vinner talan tillfaller den konkursbolaget och inte konkursboet.

Konkursboet träder in i processen

Konkursboet kan, om det rör sig om en fordran, träda in som medpart tillsammans med konkursbolaget. Då ansvarar konkursboet och konkursgäldenären solidariskt för eventuella rättegångskostnader. Om ett bolag har gått i konkurs kan bolaget sällan betala motpartens rättegångskostnader om konkursbolaget förlorar målet. Konkursboets inträde ska dock inte tolkas som att konkursboet ådrar sig något ansvar för den fordran som är föremål för tvist. Konkursförvaltaren träder endast in i processen om denne bedömer att det finns goda chanser att vinna målet och det är vanligast att konkursförvaltaren beslutar att inte träda in i en pågående process. Motparten, som kanske stämt bolaget som nu försatts i konkurs, måste därför oftast återkalla sin talan vid tingsrätten. Det vanliga är då att den part som stämt får stå motpartens rättegångskostnader, men man kan komma överens. Fordran kan sedan hanteras inom förfarandet för konkursen.

Hur kan vi hjälpa dig med frågor kring fordran i konkurs?

Terra Advokat kan genom sin mångåriga erfarenhet av stöd åt företag hjälpa till vid konkursrelaterade frågor, däribland frågeställningar kring rättegång och konkurs. Terra Advokat kan hjälpa dig med specifika frågor som rör entreprenad och konkurs.

Ta del av ytterligare inlägg

aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal? Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglerainnehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta

Läs mer »
bolagsordning

Bolagsordning och aktieägaravtal

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga

Läs mer »
Nyemission

Nyemission – Emittera aktier

Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller

Läs mer »