Kund betalar inte faktura

När ska man egentligen vända sig till Kronofogdemyndigheten när kund inte betalar fakturan? Kan ärendet hamna i tingsrätten i alla fall? Om ett företag har skickat en faktura till någon och denne inte betalar, kan det vara bra att tänka till. Ett första steg kan vara att skicka en påminnelse. Skulle motparten fortfarande inte betala kan den som vill ha betalt skicka in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten.

Ansökan om betalningsföreläggande

Poängen med att ansöka om betalningsföreläggande är att ta reda på om fordran bestrids eller inte. Processen hos Kronofogdemyndigheten ska vara enkel. Företaget som vill ha betalt, den så kallade sökanden, ska uppge vad denne yrkar och varför denne har rätt till ett visst belopp. Motparten, hos Kronofogdemyndigheten kallad svaranden, får sedan tid på sig att svara. Om
fordran redan är tvistig från början kan det vara bättre att ansöka om stämning direkt. Det finns krav på hur en stämningsansökan ska vara utformad och det kan vara bra att få juridisk hjälp med det.

Utformandet av ansökan om betalningsföreläggande

Förfarandet med en ansökan om betalningsföreläggande regleras i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, förkortad LBH. Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Det finns möjlighet att begära ersättning för ansökningsavgiften. Det ska av ansökan framgå vad som yrkas och grunden till yrkandet. Det betyder att det ska framgå vilken specifik summa som begärs och skälen till att det finns en fordran. Det ställs samma krav på yrkandet som det görs vid en ansökan om stämning. Motparten får sedan en viss tid på sig att svara på ansökan om betalningsföreläggande.

Vad händer efter att ansökan om betalningsföreläggande inkommit?

Det finns olika scenarion som kan inträffa efter att en ansökan om betalningsföreläggande har inkommit till Kronofogdemyndigheten. Allt är beroende på hur motparten väljer att bemöta kravet. Det mest långtgående scenariot är att saken prövas i domstol.

Motparten betalar

Om motparten väljer att betala får du den begärda ersättningen. Förfarandet med ansökan om betalningsföreläggande är därför avklarat.

Motparten bestrider ansökan om betalningsföreläggande

Om motparten bestrider ansökan om betalningsföreläggande är fordran att ses som tvistig. Om målet ska fortsätta att handläggas måste det överlämnas till tingsrätten, om den som ansökt om betalningsföreläggande vill att målet ska fortsätta att drivas. Om fordran bestrids av motparten hos Kronofogden kommer den sökande få frågan från Kronofogden om denne vill att målet ska överlämnas till tingsrätten eller inte. En överlämning innebär att det då blir rättegång i tingsrätten i stället. Om sökanden inte vill att kravet ska överlämnas eller om sökanden inte begär överlämning i tid kommer Kronofogden skriva av målet. Om sökanden däremot vill att målet ska överlämnas tillkommer en tilläggsavgift om 2 800 kr (för ett så kallat ordinärt T-mål). I begäran om överlämning ska det framgå vilka omständigheter och bevis som den sökande vill åberopa i tingsrätten. Om sökanden förlorar rättegången innebär det att denne inte får sina begärda pengar och måste dessutom betala motpartens rättegångskostnader.

Motparten invänder inte mot ansökan om betalningsföreläggande

Om situationen däremot är sådan att motparten inte bestrider ansökan om
betalningsföreläggande kan Kronofogdemyndigheten meddela ett utslag. När det gäller fysiska personer medför detta att en betalningsanmärkning utfärdas för motparten. En betalningsanmärkning är en indikation på att någon inte skött sina betalningar. Det är inte Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar utan kreditupplysningsföretag som inhämtar information om företag som fått utslag. När det gäller företag kan en
betalningsanmärkning uppkomma redan när Kronofogdemyndigheten får in en ansökan om betalningsföreläggande. Efter att ett utslag har meddelats finns det möjlighet, om motparten inte i detta skede väljer att betala, begära så kallad verkställighet av utslaget. Detta innebär att man genom Kronofogdemyndigheten kan få hjälp med att få ut pengarna från motparten.

Hur kan Terra Advokat hjälpa till när kund inte betalar faktura?

Terra Advokat kan bistå dig som sökande, det vill säga den som vill ha betalt, med att upprätta en ansökan om betalningsföreläggande. Terra Advokat kan även hjälpa dig som ska svara på en ansökan om betalningsföreläggande. Terra Advokat erbjuder expertrådgivning för att guida dig rätt när det gäller ansökan om betalningsföreläggande.

Ta del av ytterligare inlägg

aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal? Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglerainnehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta

Läs mer »
bolagsordning

Bolagsordning och aktieägaravtal

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga

Läs mer »
Nyemission

Nyemission – Emittera aktier

Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller

Läs mer »