Nyemission – Emittera aktier

Vad är en nyemission?

En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller till icke-befintliga aktieägare. Det är även möjligt att erlägga betalning för ”de nyemitterade aktierna” genom likvida medel eller genom s.k. apportegendom. Vilket metod som bör väljas och till vem aktierna ska emitteras är frågor som aktiebolaget bör rikta stort fokus på.

Syftet med en nyemission samt emittera aktier

För att bilda ett aktiebolag krävs just nu som lägst ett aktiekapital om 25 000 SEK. I de allra flesta fallen krävs dock mycket mer kapital än så för att få i gång verksamheten. Exakt hur mycket kapital som krävs är en fråga om många har svårt att bedöma och det är inte konstigt heller. Det ska därutöver även kommenteras att även väldigt små ändringar i förutsättningarna kan omkullkasta den bedömningen ändå. Det är därför inte ovanligt att aktiebolaget hamnar i ett läge där aktiebolaget snabbt måste få in nytt kapital. Här kan nyemissionen bli ett bra alternativ för aktiebolaget. Genom nyemissionen kan aktiebolaget få in kapital utan att befintliga aktieägare tvingas tillskjuta något. Det finns även flera andra skäl som är mer hänförliga till samarbeten, belöningar och mycket mer.

Regler avseende nyemissioner

Den huvudsakliga regleringen avseende nyemissioner finns i aktiebolagslagen (2005:551). Som lagen är uppbyggd regleras både den översiktliga ordningen för hur en nyemission går till och specifika frågor som endast aktualiseras i ett begränsat antal fall. Kortfattat inleds en nyemission med ett förslag från styrelsen om hur nyemissionen ska gå till, vem som ska få teckna aktierna med mera.
Därefter ska vissa handlingar tas fram, en stämma hållas, aktieboken ska uppdateras och sist ska allt registreras. Det kan vara relativt komplicerat att genomgå en nyemission. Det bolag som vill emittera nya aktier, den aktieägare som stöder ett sådant förslag och den som vill teckna aktier bör också tänka på att det även finns andra regler som kan bli tillämpliga. Som exempel kan skatterättsliga regler bli aktuella om aktien, som exempel, tecknas av den ”nye aktieägare” till ett väldigt förmånligt pris.

Risker i en nyemission

Hur riskbilden ser ut i en nyemission varierar beroende på bolaget, dess verksamhet, befintliga aktieägare och mer. Några generella frågor som aktiebolaget bör hålla i åtanke är:

  1. Till vilket pris ska aktierna emitteras? Detta är både en juridisk fråga och en
    förhandlingsfråga för både aktiebolaget och den som ska teckna aktierna. En aktie bör inte överlåtas till ett för lågt pris av både aktiebolagsrättsliga och skatteskäl. Att överlåta till ett för högt pris blir emellertid svårt förhandlingsmässigt. En lösning kan vara att innan nyemissionen göra en bolagsvärdering.
  2. Beräkningen – stämmer allt? Ett vanligt sätt att beräkna gången för en nyemission är att väga det kapital som tillförs och jämföra detta med hur stor andel av bolaget som den nya aktieägaren får. Detta är en grov förenkling och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Det rekommenderas att aktiebolaget, aktieägarna och den som ska teckna aktier är väldigt noggranna.
  3. Den fortsatta förvaltningen? Särskilt i aktiebolag med en eller några få aktieägare kan ”klimatet” för hur aktiebolaget fortsatt förvaltas ändras markant med en ny aktieägare. Många aktieägare väljer att ha ett aktieägaravtal för att reglera de viktigaste.

Hur kan Terra Advokat hjälpa dig med frågor kring nyemissioner?

Teamet på Terra Advokat kan bistå aktiebolag och aktieägare med allt från rådgivning avseende specifika frågor till att leda aktiebolaget genom hela nyemissionen. Vi ser alltid till att skräddaranpassa varje samarbete så att ert aktiebolag eller du som aktieägare får den hjälp som behövs.

Kontakta gärna oss redan idag!

Ta del av ytterligare inlägg

aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal? Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglerainnehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta

Läs mer »
bolagsordning

Bolagsordning och aktieägaravtal

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga

Läs mer »