Entreprenadrätt

Terra Advokat började genom advokaten Carl Johan Törnros. Som förbundsjurist på Maskinentreprenörerna samlade han i över ett årtionde erfarenhet inom entreprenadrättens breda och komplexa område. Idag har teamet på Terra Advokat växt och i takt med det har även vår kunskap och erfarenhet hängt med. Välkommen till Terra Advokat, din advokatbyrå inom entreprenadrätt.

Våra tjänster inom entreprenadrätt

Inom entreprenadrätt bistår Terra Advokat entreprenörer både i kommersiella sammanhang och konsumentfrågor med allt från reaktiv tvistelösning till långsiktig rådgivning.

Vi bistår våra klienter med exempelvis:
– Tvistelösning
– Upprättande och granskning av avtal
– ÄTA-frågor
– Standardavtal AB04 och ABT06
– Betal- och fakturafrågor och
– Allmän rådgivning

Vi arbetar alltid ”klientcentrerat” vilket innebär att vi alltid utgår från ett helikopterperspektiv. Enligt vår erfarenhet är det den bästa metoden för att se till att vi kan vägleda dig och din verksamhet på bästa sätt.

Brancherfarenhet

Bistår genom hela processen

Hanterar konflikter

Tvistelösning inom entreprenadrätt

Terra Advokat har lång och gedigen erfarenhet av att företräde klienter i tvister i såväl allmän domstol som nämndförfaranden och skiljeförfaranden. Vi utgår från filosofin att ”den bästa tvisten är den som aldrig hände”. Vi vet ju däremot att verkligheten inte
ser ut så – men vår filosofi genomsyrar fortfarande hela vårt arbete. På Terra Advokat arbetar vi därför så att din tvist ska handläggas så effektivt som möjligt; både vad gäller tid och pengar. Dessutom ser vi självklart till att du får full insyn igenom hela tvisten så att du kan fatta ett så fullgott beslut som möjligt.

Entreprenadavtal

På Terra Advokat arbetar vi dagligen med entreprenadavtal av olika karaktär. Kommersiella entreprenadavtal utgår ofta från standardavtalen som är AB 04, ABT 06 eller det avtal som nu blir tillämpligt mellan parterna. Oftast mottar entreprenören upphandlingsunderlaget i form av Allmänna Föreskrifter, Tekniska Föreskrifter, ritningar, policyer och mer därtill. Det kan ofta vara svårt att överskåda alla handlingar – men det är otroligt viktigt att så sker. Avtal vid konsumententreprenader å andra sidan är ofta mer begränsade, ibland saknas ett avtal helt. Mycket av entreprenörens åtaganden regleras därför i konsumenttjänstlagen (1985:716) och annan lagstiftning som i stora delar är tvingande till konsumentens förmån. Särskilt för entreprenören rekommenderas starkt att du ingår ett skriftligt avtal med konsumenten och håller dig väl uppdaterad om gällande lagstiftning. 

Entreprenadrätt

Standardavtalen

I många fall tillämpas standardavtalen som, till exempel, AB 04 eller ABT 06. Standardavtalens förekomst i branschen föranleds av flera skäl. Ett skäl är att standardavtalen ger parterna en relativt bekant ram att utgå ifrån och i många fall utgör dess villkor en rimlig avvägning mellan parternas intressen. Ett standardavtal är däremot inte tvingande att tillämpa, det är möjligt för parterna att göra avvikelser
vilket inte är alltför sällsynt att se i den Allmänna Föreskriften. Oavsett om du är entreprenör, underentreprenör, beställare eller part till avtalet på annat sätt är det otroligt viktigt att du överväger vad som blir bäst i ditt fall. På Terra Advokat arbetar vi dagligen med frågor kopplade till standardavtalen. De frågor vi hanterar avser allt från avvikelsers giltighet och villkorstolkning till handläggning av tvister i ämnet.

ÄTA-frågor

Många av de ärenden vi arbetar med handlar om ÄTA-relaterade frågor; det vill säga ändrings-, tilläggs- och avgåendearbeten. Ibland kan det vara svårt att urskilja vad som utgör ÄTA respektive kontraktsarbeten och huruvida det föreligger rätt till/skyldighet att utge ÄTA-ersättning. Det korta svaret på den frågan är vad avtalet säger och om du har agerat i linje med avtalet och vilka förutsättningar som förelåg när entreprenaden upphandlades Ett noggrant formulerat avtal och system för uppföljning är således nyckeln till framgång.

På Terra Advokat har vi lång erfarenhet av denna typ av frågor. Det inkluderar en god förståelse avseende entreprenadrättens olika upphandlingsformer, konsumenttjänstförhållanden, branschnormer och entreprenörens praktiska utförande.

Betal- och fakturafrågor

Betal- och fakturafrågor är som sådana väldigt känsliga oavsett om du är den som ska få betalt eller ska erlägga betalningen. Frågan i sig är även beroende av flera sidofrågor då betal- och fakturafrågan kan vara beroende av ett bestridande eller någonting helt annat. Så frågan är: vem har rätt och får man rätt? Den frågan kan tyvärr endast besvaras efter en komplett genomgång av det unika ärendet i ljuset av avtalet.

Som tur är har teamet på Terra Advokat lång och gedigen erfarenhet av att bistå klienter med betal- och fakturafrågor och, om så krävs, driva tvisten i domstol. Tveka inte att höra av dig till oss.

_KNA8003 kopiera

Allmän rådgivning inom Entreprenadrätt

Utöver våra specifika områden inom entreprenadrätt är vi vana att förse entreprenörer med allmän rådgivning. Ibland hittar vi ett snabbt och enkelt svar på frågan medan det i andra fall kan krävas relativt omfattande rättsutredningar. Många gånger kan ett enkelt samtal eller mejl till oss kan innebära att en framtida tvist förhindras. Oavsett komplexiteten i frågan arbetar vi alltid så att du får den hjälp du behöver. Se gärna under FAQ:n om några vanliga frågor vi får.

Hur går processen till när jag anlitar er inom entreprenadrätt?

Terra Advokat ser alltid till att du får personlig återkoppling från någon av våra medarbetare. På vår kontaktsida kan du se våra medarbetare och välja vem du vill kontakta. Om du inte vet vem av oss du ska kontakta är du även alltid välkommen att höra av dig till oss här. Som advokatbyrå har vi en skyldighet att göra sedvanliga jävskontroller, penningtvättskontroller och visst annat. Våra medarbetare guidar dig genom detta.

Vilken erfarenhet har era advokater inom entreprenadrätt?

På Terra Advokat är entreprenadfrågor vardag. Vi arbetar dagligen med allt från tvistehantering och förhandlingar till avtalsgranskningar och allmän rådgivning. Med Terra Advokat som din byrå får du goda förutsättningar att hamna rätt. Ta gärna en titt på vår kontaktsida för mer information om respektive medarbetare.

Vanliga frågor kring entreprenadrätt

ÄTA-arbete står för Ändrings-, Tillkommande- och Avgående arbeten. Ändrings- och Tillkommande arbeten regleras uttryckligen i standardavtalen och avser arbeten som ändrar det avtalade kontraktsarbetet eller tillkommer utöver det avtalade kontraktsarbetet. Avgående arbeten anges inte uttryckligen i standardavtalen, men avser sådant arbete som beställts som kontraktsarbete, men avbeställs då det inte längre ska utföras. Vi entreprenadtidens slut ska slutavräkning ske mellan summan av tilläggsarbeten
och summan av avgående arbeten.

Den som har tillhandahållit uppgifterna ansvarar för dem. Beställaren förutsätts lämna rätt uppgifter som kan erhållas vid fackmässig undersökning av platsen. Entreprenören har sedan en skyldighet att ändå undersöka platsen för att ta reda på förhållanden som är av betydelse för bedömningen av vad som krävs för att utföra kontraktsarbetena. Entreprenören har vidare en skyldighet att utan dröjsmål underrätta beställaren om uppmärksammade brister i underlag/uppgifter som lämnats.

Entreprenören har rätt till ersättning för hittills utfört arbete, för arbete som måste utföras trots avbeställning. Entreprenören har även rätt till ersättning för material som införskaffats enbart till det projektet.

Bedömningen huruvida det föreligger fel i det utförda arbetet är beroende av flera faktorer, beroende på vilka parter det rör sig om, upphandlingsform, avtal eller lag. Men som huvudregel föreligger fel när arbetet avviker från vad parterna har avtalat om och vad som följer av tvingande lagstiftning. Men ibland kan bedömningen av fel sträcka sig längre än vad som framkommer uttryckligen av avtalet.

Kanske. Ett anspråk om skadestånd så måste nämligen framställas inom en viss tid. Beroende på när i tiden skadan framträddes anger 5 kapitel 20 § AB 04 flera tidsfrister som den skadelidande måste förhålla sig tid. Missar du gällande tidsfrist kan detta innebära att du inte får göra gällande skadeståndet.