Fastighetsrätt

Vårt erfarna och kompetenta team av jurister kan bistå med hjälp inom flera olika områden inom rättsområdet fastighetsrätt. Vi erbjuder rådgivning och lösningar för allt från kommersiell hyresrätt till granskning av avtal och tvister. Oavsett vilka frågor du har om fastighetsrätt är teamet på Terra Advokat behjälpligt för att säkerställa att dina juridiska behov tillgodoses.

Våra tjänster inom fastighetsrätt

Terra Advokat kan hjälpa till med olika frågor som berör fastighetsrätt. Det kan handla om kommersiell hyresrätt, avtal eller tvist vid myndighet eller domstol. Terra Advokat kan även bistå vid mer allmänna frågor om fastighetsrätt.

Vi kan även hjälpa till vid frågor om:
– Kommersiell hyresrätt
– Fel i fastighet
Tvistelösning

Brancherfarenhet

Bistår genom hela processen

Hanterar konflikter

Kommersiell hyresrätt inom fastighetsrätt

För dig som är näringsidkare har du troligen kommit i kontakt med kommersiell hyresrätt av något slag. Kanske hyr du ut en lokal, eller hyr en själv. Det är 12 kapitlet i jordabalken som reglerar kommersiell hyresrätt, även kallat lokalhyra. Lagstiftningen kan uppfattas som snårig och svår. Terra Advokat kan hjälpa dig med frågor om lokalhyra. Vi hjälper till med att upprätta eller granska lokalhyresavtal. Vi bistår även vid uppsägningar för lokalhyresgäst eller uppsägningar för villkorsändringar. Vi hjälper till vid ett eventuellt förfarande i hyresnämnden.

Fel i fastighet

Det är tyvärr inte ovanligt att frågor om fel i fastighet uppkommer vid försäljning eller köp av fastighet. Juridiskt sett finns det flera olika typer av fel. Terra Advokat hjälper dig att identifiera vilka fel det kan röra sig om och vad som bör göras i just ditt ärende. Vi hjälper dig som köpare att ta rätt steg i för att hantera sådana fel. Vi hjälper även dig som säljare som kanske fått ett krav från en köpare.

fastighetsrätt

Tvistlösning inom fastighetsrätt

Ibland är det oundvikligt att parterna hamnar i en process i domstol. Terra Advokat bistår dig som hamnat i tvist i någon fråga gällande fastighetsrätt. Terra Advokat har lång och gedigen erfarenhet av att företräde klienter i tvister i såväl allmän domstol som nämndförfaranden och skiljeförfaranden. Vi utgår från filosofin att ”den bästa tvisten är den som aldrig hände”. Vi vet ju däremot att verkligheten inte ser ut så – men vår filosofi genomsyrar fortfarande hela vårt arbete. På Terra Advokat arbetar vi därför så att din tvist ska handläggas så effektivt som möjligt; både vad gäller tid och pengar. Dessutom ser vi självklart till att du får full insyn igenom hela tvisten så att du kan fatta ett så fullgott beslut som möjligt.

Hur går processen till när jag anlitar er?

Terra Advokat ser alltid till att du får personlig återkoppling från någon av våra medarbetare. På vår kontaktsida kan du se våra medarbetare och välja vem du vill kontakta. Du är även alltid välkommen att höra av dig till oss här.

Som advokatbyrå har vi en skyldighet att göra bl.a. jävskontroller och penningtvättskontroller Våra medarbetare guidar dig genom detta.

Vilken erfarenhet har era advokater inom fastighetsrätt?

På Terra Advokat är vi vana vid fastighetsrättsliga frågor. Vi arbetar dagligen med allt från tvistehantering och förhandlingar till avtalsgranskningar och allmän rådgivning. Med Terra Advokat som din byrå får du goda förutsättningar att hamna rätt.

Ta gärna en titt på vår kontaktsida för mer information om respektive medarbetare.

Vanliga frågor kring fastighetsrätt

Kanske vill du höja hyran för en lokal som du hyr ut. Om du som hyresvärd vill att något eller några villkor ska ändras i det hyresavtal som finns mellan dig och lokalhyresgästen, ska en uppsägning för villkorsändring göras. En uppsägning för villkorsändring kräver att vissa krav är uppfyllda för att uppsägningen ska vara giltig. Det första kravet är att den ska vara skriftlig. Uppsägningen ska innehålla de villkor som hyresvärden önskar ska ändras för att avtalet ska kunna förlängas. Ett nytt avtalsutkast kan med fördel bifogas där de nya villkoren framgår. Hyresvärden måste ge information om att hyresgästen ska vända sig till hyresnämnden inom två månader från det att hyresgästen tog del av uppsägningen om denne inte vill flytta utan ersättning. Om uppgifterna saknas är uppsägningen ogiltig vilket innebär att avtalet löper på de villkor som tidigare gällt (om inte hyresgästen också sagt upp avtalet). Oavsett om du är hyresvärd eller hyresgäst, se till att uppsägningen för villkorsändring är giltig. Tveka inte att kontakta TERRA Advokat för frågor relaterade
till uppsägning.

En hyresgäst som hyr en lokal åtnjuter ett s.k. indirekt besittningsskydd, om hyresförhållandet upphör efter att ha varat mer än nio månader i följd. Hyresvärden måste i vissa fall ersätta hyresgästen som hyr lokalen för den ekonomiska förlust som
denne lider för att hyresförhållandet upphör.

Det är för er som parter fritt att enas om vilka villkor som ska gälla för uthyrningen, hur länge uthyrningen ska pågå och vilken hyra som lokalhyresgästen ska betala. Om ni inte kommer överens om hyran vid en uppsägning för villkorsändring kan frågan komma upp i Hyres- och arrendenämnden där hyresnämnden gör en bedömning av skäligheten av hyresnivån. Hyresnämnden kan då kolla på hyresnivån för andra, likvärdiga lokaler. Hyresnämnden kan också bedöma om övriga, begärda villkor är skäliga.

Det finns olika typer av fel i fastighet. Reglerna om fel finns i 4 kapitlet jordabalken. Det kan röra sig om rättsliga fel, rådighetsfel eller faktiska fel. Ett rättsligt fel kan vara att köparen av fastigheten inte erhåller lagfart för fastigheten. Ett rådighetsfel föreligger om en myndighet har meddelat ett beslut som medför att köparen inte får den rådighet över fastigheten som denne hade kunnat förvänta sig. Det kan föreligga ett faktiskt fel när fastigheten avviken från vad köparen och säljaren hade avtalat om eller när fastigheten avviker från vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig. Det är inte ovanligt att dolda fel visar sig när köpet väl gått igenom. Ett dolt fel kännetecknas av ett fel som inte gått att upptäcka vid en fackmässig besiktning av fastigheten. Beroende på vilket fel det är finns det olika tillvägagångssätt att angripa dem på – Terra Advokat finns här för dig för att hjälpa till vid frågor om fel i fastighet.

Arrende innebär en slags nyttjanderätt till fast jord (mark eller vatten) som upplåts mot betalning. Du som upplåter arrendet till annan kallas för jordägare och den som får tillgång till marken kallas för arrendator. Jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende är namnen på de fyra olika arrenden som finns i jordabalken. Det är arrendenämnden som har hand om tvister mellan jordägare och arrendatorer.

Det går att överlåta en lokal om även verksamheten i lokalen överlåts. Om hyresvärden inte går med på överlåtelsen kan  okalhyresgästen vända sig till hyresnämnden, som utgår från 12 kap. 36 § jordabalken. Den som övertar lokalen måste bedriva en verksamhet som inte avviker för mycket från den förra verksamheten.

En köpare av fastighet har undersökningsplikt. Vad man hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning blir ofta utgångspunkten vid frågor om dolda fel i hus. Det går att framföra klagomål på dolda fel i upp till tio år från att köparen fick tillträde till huset. Det krävs dock att köparen klagar inom en rimlig tid från det att felet upptäcktes. Det går att kräva avdrag på köpesumman och om felet är av väsentlig betydelse kan köparen inom ett år från tillträdet kräva att kontraktet hävs. Kontakta säljaren, helt skriftligen. Observera att säljaren kan ha friskrivit sig från dolda fel i ert avtal.

En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. Det är ägarna till fastigheterna som tillsammans har del i samfälligheten. Det är relativt vanligt med samfälligheter i t.ex. radhusområden. Det finns flera olika typer av samfälligheter, däribland marksamfälligheter, gemensamma anläggningssamfälligheter och övriga samfälligheter.