Takpris eller ungefärligt pris vid konsumententreprenader

Vid konsumententreprenader på löpande räkning lämnas ofta prisuppgifter med viss försiktighet av entreprenören. Detta då det finns en överhängande risk att inte få betalt för mer än 15 % över det lämnade priset om arbetena visar sig bli mer omfattande än beräknat. Hovrätten för Västra Sverige (dom 2022-02-28 i mål nr T 3420-21) har i veckan […]

Ramavtalets högsta värde eller största kvantitet ska anges

Vid offentlig upphandling ska ramavtalets högsta värde eller den största kvantitet som ramavtalet kan omfatta anges. Detta har nu slagits fast av både EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”).  I Coopservicemålet (mål C-216/17) från december 2018 kom EU-domstolen fram till att en upphandlande myndighet ska ange en takvolym vid upphandling av ramavtal, detta kan antingen ske genom att […]

Ett förenklat upphandlingsregelverk

Den 1 februari trädde de nya upphandlingsreglerna i kraft för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och för upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt så kallade B-tjänster. I denna artikel kommer jag att redogöra för några av de viktiga förändringarna som kommer att gälla från och med den 1 februari 2022.   De nya upphandlingsreglerna […]