Ramavtalets högsta värde eller största kvantitet ska anges

Vid offentlig upphandling ska ramavtalets högsta värde eller den största kvantitet som ramavtalet kan omfatta anges. Detta har nu slagits fast av både EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”). 

Coopservicemålet (mål C-216/17) från december 2018 kom EU-domstolen fram till att en upphandlande myndighet ska ange en takvolym vid upphandling av ramavtal, detta kan antingen ske genom att ett högsta tillåtet värde för ramavtalet anges eller att en största kvantitet för ramavtalet anges. Coopservicemåletlämnade dock flera frågor obesvarade och klargöranden har minst sagt varit efterlängtade. 

I somras meddelade slutligen EU-domstolen i Simonsen & Weel (C-23/20) att både en uppskattning om värde/kvantitet och högsta värde/största kantitet ska anges i meddelandet om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget om förfrågningsunderlaget är öppet och kostnadsfritt för alla. Vidare klargjordes att ramavtalet förlorar sin verkan efter att det högsta värdet/ största kvantiteten för ramavtalet uppnåtts. 

Avgörandet föranleddes av en begäran om ett förhandsavgörande från Klagenaevnet för Udbud i Danmark. Förhandsavgörandet berörde en upphandling av inköp av utrustning för sondmatning. I den aktuella upphandlngen hade varken uppskattat värde eller uppskattad kvanititet angetts, inte heller hade det högsta värdet för ramavtalet eller den största kvantitet som fick köpas in från ramavtalet angetts. Anledningen till att dessa värden ska anges är att den upphandlande myndigheten annars riskerar att bryta mot både principen om likabehandlig och öppenhet. 

HFD har nu avgjort två mål i frågan om ett ramavtals högsta värde/största kvantitet måste anges eller inte. De båda avgörandena kom den 10 januari 2022, mål 6151-6159-20 och 196-21. Det ena ramavtalet avsåg golvarbeten och upphandlades av Byggnadsaktiebolaget Mimer och det andra gällde tjänster i form av utskrifter, kopiering och scanning och upphandlades av Örnsköldsvids kommun tillsammans med Stiftelsen Gideågården. I de båda upphandlingarna hade en uppskattad storlek av ramavtalet angetts men någon översta gräns för kvantitet eller ramavtalets värde hade inte angetts. 

I de båda avgörandena kom HFD fram till att ett högsta värde eller en största kvantitet måste anges. Ingen av anbudsgivarna hade dock inhämtat några förtydliganden under anbudstiden avseende vad det högsta värdet eller den största kvantiteten var och ansågs därför inte heller ha lidit någon skada. Det är därför av yttersta vikt att anbudsgivarna själva ställer frågan om högsta värde eller största kvantitet under anbudstiden om detta inte redan angetts. 

Det vi kan ta med oss från de tre avgörandena är att både en uppskattning om ramavtalets värde/kvantitet och ett högsta värde/största kvantitet ska anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget förutsatt att förfrågningsunderlaget är tillgängligt och kostnadsfritt för alla. För det fall att några värden inte anges kan anbudsgivarna omöjligen veta om omfattningen av ramavtalet exempelvis är för stort för deras kapacitet. Det blir även svårt att sätta konkurrenskraftiga priser om omfattningen är alltför oklar. 

För det fall att det högsta värdet eller den största kvantiteten uppnåtts är ramavtalet inte längre giltigt och en ny upphandling måste genomföras. Det nu sagda gäller för samtliga ramavtal.  

Ta del av ytterligare inlägg