Användande av mängdförteckning

Inom framförallt mark- och anläggningsentreprenader används mängdförteckningar. En mängdförteckning innehåller en redovisning av mängd för arbetsprestationer som beställaren vill ha utförda inom ramen för en entreprenad. Mängdförteckningen kan även innefatta mängd avseende hjälpmedel, material, eller varor som entreprenören ska tillhandahålla. 

Mängdförteckningen kan innehålla en beskrivning av det arbete som ska utföras, vilket t.ex. kan ske genom åberopande av en viss AMA-kod. Alternativt kan mängdförteckningen kombineras med en separat teknisk beskrivning som beskriver vilka arbeten som ska utföras. 

Fördelen med att använda en mängdförteckningen är att beställaren inte i förväg måste känna till exakt vilka mängder som ska utföras. Detta hänger naturligtvis även samman med att det är mycket svårt att i förväg avgöra exakt hur stora mängderna kommer att bli. Mängderna som anges i en mängdförteckning är därför beräknade eller uppskattade av beställaren eller dennes konsult och kontrolleras därefter under och efter entreprenadens utförande. Detta genomförs genom uppmätningar av hur mycket av en viss arbetsprestation som utförts eller hur mycket av ett visst material som använts. Parterna kan därefter reglera kostnaden för arbetet med hjälp av à-priser för den aktuella arbetsprestationen. Ett à-pris är ett pris exklusive moms för en färdig enhet av arbete t.ex. en kubikmeter schakt. 

Mängdförteckningar används oftast tillsammans med AB 04 men de är även möjliga att använda tillsammans med ABT 06.

Bestämmelser kring mängdförteckning

När det gäller mängdförteckningar används de normalt tillsammans med mät- och ersättningsregler som MER Anläggning. Av MER Anläggning, vilken måste åberopas som kontraktshandling för att vara gällande, framgår att en mängdförteckning förutsätts vara komplett och vara baserad på AMA koder och rubriker som följer av Råd och Anvisningar samt AMA-nytt. En komplett mängdförteckning innebär att den ska ange en uppskattning av entreprenadens totala omfattning. Detta innebär att om en kod och rubrik är upptagen men ingen mängd är angiven,  trots att den borde ha varit det enligt MER Anläggning, så ska mängden normalt anses vara noll. Arbeten som inte finns redovisade i mängdförteckningen och som därmed inte är prissatta av entreprenören ingår inte i entreprenörens åtagande, det finns dock inget hinder mot att entreprenören prissätter även koder och rubriker som inte innehåller någon mängd. 

Huvudregeln är således att mängdförteckningen ska vara komplett och innefatta samtliga åtaganden. Trots kompletthetskraven är det dock möjligt för en beställare att inte överlämna en komplett mängdförteckning. I dessa fall ska dock beställaren i mängdförteckningen ange att den inte är komplett och ange var arbetet som beställaren vill ha utfört går att utläsa i förfrågningsunderlaget. 

Dock är det viktigt att erinra om att det av kommentaren till kap 1 § 3 i AB 04 framgår att om en väsentlig del av åtagande saknas såsom t.ex. pannan i ett värmekraftverk kan dock reglerna om att kontraktshandlingarna kompletterar varandra i kap 1 § 2 i AB 04 vara tillämplig. Entreprenören ska då räkna med pannan i åtagandet. Detta framstår som en motsättning mot kompletthetskravet i MER Anläggning och AB 04. Det torde dock kunna vara så att kompletthetskravet väger tyngre är regeln om att kontraktshandlingarna kompletterar varandra. 

För det fall entreprenören får i uppdrag att utföra arbete som inte finns upptaget i mängdförteckningen  äger entreprenören rätt till ersättning för arbetet ifråga. Dock måste entreprenören se till att beställningen är skriftlig.

Kompletterande bestämmelser i AB 04

Ökning eller minskning av mängder inom ramen för en mängdförteckning är inte att betrakta som ett ÄTA-arbete.  Tillkommer t.ex. andra sträckor som ska schaktas och som inte omfattas av kontraktsåtagandet måste dessa beställas som ett ÄTA-arbete. Av kap 6 § 6 st 2 framgår att à-priset gäller intill en 25 % ökning eller minskning av kontraktsarbetet, dock alltid intill ett värde om 0.5 % av kontraktssumman. Vidare framgår det att priset gäller till dess part anmält att denne anser att à-priset inte längre gäller. Bestämmelsen kan således användas av såväl entreprenör som beställare men det krävs att den part som anser att priset inte längre gäller anmäler detta till motparten. 

Av AB 04 kap 6 § 6 st 3 framgår att à-priser inte gäller arbete som avgår eller tillkommer under andra förutsättningar än dem som à-priset är grundat på under förutsättning att kostnaderna för arbetet påverkas. Detta kan ta sikte på en mängd olika situationer såsom att arbetet inte kan utföras i den följd som entreprenören tänkt utan entreprenören måste förflytta sig mellan platserna där arbetet ska utföras. Om arbetet inte kan utföras lika effektivt som entreprenören tänkt sig kan detta medföra att avtalade á-priser inte gäller. Det är dock viktigt att erinra om att beställaren också kan använda bestämmelsen ifråga och då kräva en prisjustering nedåt. 

När det gäller AB 04 kap 6 § 6 st 3 finns det inte något uttryckligt krav på att en skriftlig underrättelse måste ske. Dock måste det anses vara lämpligt att den part som anser att andra förutsättningar som påverkar kostnaden för att utföra arbetet också anmäler det till motparten. 

Av AB 04 kap 6 § 6 st 4 framgår att om angivet à-pris inte längre gäller så ska parterna försöka komma överens om att nytt à-pris med utgångspunkt för gällande á-pris för samma eller likartat arbete. 

Ta del av ytterligare inlägg