Force majeure

Den så kallade force majeureklausulen i avtalsförhållanden har länge varit en standardklausul som återfinns i många avtal utan att den uppmärksammats eller funderats över. Regleringen avser hinder som uppstår vid oförutsedda, extraordinära händelser som ingen av parterna har kunnat räkna med och ska kunna lastas för. Regleringen är tänkt att definiera en möjlig befrielsegrund från […]

Joint venture – Vad är det?

Construction site

Det är inte sällan att begreppet joint venture används inom entreprenadrätten för att genomföra en viss typ av samarbete inom ramen för byggprojekt eller inom ramen för deltagande vid upphandlingar. Termen joint venture är vedertagen såväl internationellt som nationellt. Ordagrant skulle det kunna översättas till gemensamt risktagande. Exempel på synonyma svenska termer är samriskföretag, samarbetsbolag, […]

Schwedisches Baurecht- eine Kurzübersicht (Tyska)

Construction site

Aus anwaltlicher Sicht ist das Baurecht -und da ist Schweden keine Ausnahme- ein Konfliktfeld in der der Beratungsschwerpunkt erfahrungsgemäß überwiegend in der Lösung von im Laufe oder im Nachgang eines Bauprojekts entstandener Probleme liegt. Vertragsgestaltungsfragen vor Einleitung der Bauphase werden eher selten in Anspruch genommen. Eine mögliche Erklärung liegt in der Standardisierung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, […]