Joint venture – Vad är det?

Det är inte sällan att begreppet joint venture används inom entreprenadrätten för att genomföra en viss typ av samarbete inom ramen för byggprojekt eller inom ramen för deltagande vid upphandlingar.

Termen joint venture är vedertagen såväl internationellt som nationellt. Ordagrant skulle det kunna översättas till gemensamt risktagande. Exempel på synonyma svenska termer är samriskföretag, samarbetsbolag, konsortier och gemensamt företag. Ett joint venture kan drivas i olika civilrättsliga former som t.ex. enkelt bolag, handelsbolag och aktiebolag.

Gemensamt för alla joint venture är att två eller flera samägare är bundna av ett avtal om samarbete och att samägarna gemensamt genom avtal utövar det bestämmande inflytandet.

Det är vanligast att termen joint venture används för gemensamma tidsbestämda projekt varvid parterna tilldelas vissa roller eller olika åtaganden utan att verksamheten nödvändigtvis utövas genom ett samägt aktiebolag. Bildas ett gemensamt aktiebolag styrs nämligen projektet närmast av ägarandelar, aktieägaravtal och aktiebolagsrättsligt regelverk.

Däremot ställs den juridiska tolkningen av ett joint venture oftast på sin spets när samarbetet inte är formellt bolagiserat utan endast avtalsrättsligt reglerat. Närmast till hands ligger i detta fall att ett joint venture konstituerar ett enkelt bolag eller ett handelsbolag. Det gemensamma risktagandet är då oftast någorlunda jämnt fördelat mellan parterna och vägledning om de rättsliga förpliktelserna kan hämtas ur Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Är det fler än två parter regleras rollfördelningen i ett projekt normalt i ett konsortialavtal som i praktiken kan vara väldigt omfattande beroende på hur samarbetet, utförandet, den ekonomiska insatsen och nyttan fördelas mellan parterna.

Samarbete och riskfördelningen kan i praktiken se ut på olika sätt och i entreprenadrättslig praxis används ofta terminologin för att diskutera ett samarbete som egentligen är tänkt som något helt annat och skriftliga avtalsregleringar uteblir eller bristfälliga. Det är därför av vikt att inte fastna i joint venture-begreppet utan att ta en närmare titt på vad parterna vill åstadkomma genom samarbetet och hur avtals- och styrkeförhållanden ska tolkas i det enskilda fallet. Vid upphandlingar kan det förekomma att en part vinner en upphandling som denne planerat att genomföra med ett annat bolag. Den upphandlade parten förblir ensamt ansvarig gentemot upphandlaren och det är tveksamt om samarbetet därmed innebär ett gemensamt risktagande gentemot upphandlaren även om detta varit avsikten. Likväl kan samarbetet mellan parterna betecknas som joint venture. Utgångspunkten är dock generellt att risktagandet ska vara just gemensamt.

Ta del av ytterligare inlägg