Undersökningsplikten för entreprenören enligt AB 04 och ABT 06

Inför avlämnande av ett anbud följer det av såväl AB 04 som ABT 06 att entreprenören förutsätts att göra egna undersökningar i tillägg till den information som lämnas i förfrågningsunderlaget av beställaren.  AB 04 Av AB 04 framgår det att av kap 1 § 7 att entreprenören innan anbud lämnas förutsätts ha skaffat sig den […]

Användande av mängdförteckning

Inom framförallt mark- och anläggningsentreprenader används mängdförteckningar. En mängdförteckning innehåller en redovisning av mängd för arbetsprestationer som beställaren vill ha utförda inom ramen för en entreprenad. Mängdförteckningen kan även innefatta mängd avseende hjälpmedel, material, eller varor som entreprenören ska tillhandahålla.  Mängdförteckningen kan innehålla en beskrivning av det arbete som ska utföras, vilket t.ex. kan ske […]