Undersökningsplikten för entreprenören enligt AB 04 och ABT 06

Inför avlämnande av ett anbud följer det av såväl AB 04 som ABT 06 att entreprenören förutsätts att göra egna undersökningar i tillägg till den information som lämnas i förfrågningsunderlaget av beställaren. 

AB 04

Av AB 04 framgår det att av kap 1 § 7 att entreprenören innan anbud lämnas förutsätts ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för bedömning av vad som erfordras för kontraktsarbetenas utförande och som kan erhållas genom ett besök på platsen. Av samma bestämmelse framgår att beställarens ansvar för lämnade uppgifter enligt kap 1 § 6 inte inskränks genom entreprenörens platsbesök. Detta innebär att om entreprenören vid sitt platsbesök upptäcker saker som avviker från vad beställaren redovisat i förfrågningsunderlaget så ska entreprenören kalkylmässigt utgå ifrån uppgifterna i förfrågningsunderlaget. Dock kan avvikelserna som entreprenören upptäckt medföra ett ÄTA-arbete, vilket kan hanteras efter avtalets ingång. 

Av kommentarstexten till kap 1 §§ 6 och 7 framgår undersökningen endast omfattar uppgifter som kan erhållas genom besök på platsen samt att entreprenören inte är skyldig att utföra demontering, förstörande åtgärder eller markundersökningar. Entreprenörens undersökningsskyldighet vid AB 04 är således mycket begränsad och inskränker sig till ett platsbesök där entreprenören kan iaktta de förutsättningar som råder på platsen som t.ex. tillgänglig utrymme eller andra produktionsförutsättningar.  Av nyss nämnda kommentarstext framgår också att entreprenören har rätt att i anbudsskedet utgå ifrån att beställarens projektering bygger på en fackmässigt utförd projektering av den fastighet eller del av fastighet som berörs av kontraktsarbetena. Av kommentarstexten framgår också att om beställaren inte t.ex. redovisat förekomst av asbest har entreprenören rätt att utgå från asbest och asbestsanering inte ingår i kontraktsarbetena. 

ABT 06 

Av ABT 06 kap 1 § 7 framgår att även vid en totalentreprenad så förutsätts entreprenören göra ett platsbesök med samma förutsättningar som vid AB 04. Detta innebär att entreprenören inte heller vid ABT 06 är skyldig att utföra demontering, förstörande åtgärder eller markundersökningar. 

Den stora skillnaden mellan AB 04 och ABT 06 är att entreprenören enligt kap 1 § 7 även förutsätts att i skälig omfattning ha skaffat sig kännedom om andra förhållanden av betydelse för hans anbud. Av kommentarstexten framgår till kap 1 §§ 6 och 7 i ABT 06 att skyldigheten att i skälig omfattning ha skaffat sig kännedom om andra förhållanden av betydelse påverkas av t.ex. åtagandets art, omfattningen av vardera partens projektering eller sättet för upphandlingen. Således kan det konstateras att undersökningsskyldigheten vid entreprenader där ABT 06 är tillämplig är mer omfattande än den vid AB 04 men också att undersökningsskyldigheten kan öka eller minska i omfattning beroende på olika faktorer. Har beställaren t.ex. genomfört omfattande projektering kommer det också medföra att entreprenörens undersökningsskyldighet minskar då entreprenören i anbudsskedet inte behöver undersöka av beställaren lämnade uppgifter. 

Men av kommentarstexten till den aktuella bestämmelsen framgår också att entreprenörens undersökningsskyldighet även innefattar aktuella planförutsättningar och befintliga tekniska system som berörs av kontraktsarbetena samt uppgifter om fastigheten som är av betydelse av entreprenörens val av tekniska lösningar och utförande. Detta innebär att entreprenören vid totalentreprenader har en betydligt större undersökningsskyldighet än vid utförandeentreprenader.  Entreprenören kan således behöva ta reda en byggnadskonstruktion eller hur befintliga tekniska system fungerar om det är nödvändigt för entreprenörens val av konstruktion. Någon precis gräns för hur omfattande undersökningar som entreprenören måste göra går dock inte fastställa utan det måste avgöras av omständigheterna i det specifika fallet. 

Ta del av ytterligare inlägg