Nya regler vid överprövning av upphandling

Som ett steg i en mer effektiv hantering av processen vid överprövning av offentlig upphandling har vissa ändringar gjorts i LOU. Bland annat så har en preklusionsfrist införts och ett skyndsamhetskrav för domstolarna tillkommit. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2022. Skyndsamhetskrav I lagtexten har följande formulering lagts till: Mål om överprövning av […]

Takpris eller ungefärligt pris vid konsumententreprenader

fastighetsrätt

Vid konsumententreprenader på löpande räkning lämnas ofta prisuppgifter med viss försiktighet av entreprenören. Detta då det finns en överhängande risk att inte få betalt för mer än 15 % över det lämnade priset om arbetena visar sig bli mer omfattande än beräknat. Hovrätten för Västra Sverige (dom 2022-02-28 i mål nr T 3420-21) har i veckan […]

Ramavtalets högsta värde eller största kvantitet ska anges

Vid offentlig upphandling ska ramavtalets högsta värde eller den största kvantitet som ramavtalet kan omfatta anges. Detta har nu slagits fast av både EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”).  I Coopservicemålet (mål C-216/17) från december 2018 kom EU-domstolen fram till att en upphandlande myndighet ska ange en takvolym vid upphandling av ramavtal, detta kan antingen ske genom att […]

Prishöjningar på material

Construction works in the waterfront of the port of Stockholm

Rådande pandemi har pågått sedan mars 2020 och knappast lämnat någon oberörd. I samband med uppstarten har brist på material och råvaror uppstått. Brist på råvaror och material har medfört prishöjningar, vilket kan vara mycket negativt för den entreprenör som lämnat fast pris i en entreprenad.  Betongkrisen  Särskilt aktuellt och uppmärksammat är riskerna för en […]

Är beställaren bunden av det pris som entreprenören fakturerar?

Svea hovrätt kom den 5 november 2020 med ett avgörande (T 7178-18) där Entreprenörens fakturerade pris medförde bundenhet för Beställaren trots att Entreprenören inte kunde visa att samtliga fakturerade arbeten omfattades av parternas avtal. Enligt parternas avtal, i ett kommersiellt förhållande, skulle entreprenaden bestå av uppförandet av en vinterförvaringshall för båtar, anläggandet av en väg […]

Lag om entreprenörsansvar för lönefordringar

Koden AFC.59 – Entreprenörsansvar för löner blivit allt vanligt förekommande i administrativa föreskrifter. Bakgrunden till detta är att en ny lag trädde i kraft den 1 januari 2019, den är tillämplig vid samtliga bygg- och anläggningsentreprenader och är därför viktig att känna till. Lagen (Lag om entreprenörsansvar för lönefordringar, SFS 2018:1472) reglerar ansvaret för entreprenörer att betala ut […]