Prishöjningar på material

Construction works in the waterfront of the port of Stockholm

Rådande pandemi har pågått sedan mars 2020 och knappast lämnat någon oberörd. I samband med uppstarten har brist på material och råvaror uppstått. Brist på råvaror och material har medfört prishöjningar, vilket kan vara mycket negativt för den entreprenör som lämnat fast pris i en entreprenad.  Betongkrisen  Särskilt aktuellt och uppmärksammat är riskerna för en […]

Är beställaren bunden av det pris som entreprenören fakturerar?

Svea hovrätt kom den 5 november 2020 med ett avgörande (T 7178-18) där Entreprenörens fakturerade pris medförde bundenhet för Beställaren trots att Entreprenören inte kunde visa att samtliga fakturerade arbeten omfattades av parternas avtal. Enligt parternas avtal, i ett kommersiellt förhållande, skulle entreprenaden bestå av uppförandet av en vinterförvaringshall för båtar, anläggandet av en väg […]

Lag om entreprenörsansvar för lönefordringar

Det senaste året har koden AFC.59 – Entreprenörsansvar för löner blivit allt vanligt förekommande i administrativa föreskrifter. Bakgrunden till detta är att en ny lag trädde i kraft den 1 januari 2019, den är tillämplig vid samtliga bygg- och anläggningsentreprenader och är därför viktig att känna till. Lagen (Lag om entreprenörsansvar för lönefordringar, SFS 2018:1472) […]