Nya regler vid överprövning av upphandling

Som ett steg i en mer effektiv hantering av processen vid överprövning av offentlig upphandling har vissa ändringar gjorts i LOU. Bland annat så har en preklusionsfrist införts och ett skyndsamhetskrav för domstolarna tillkommit. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2022.

Skyndsamhetskrav

I lagtexten har följande formulering lagts till: Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska handläggas skyndsamt. Någon bestämd tid för hur lång tid förvaltningsdomstolarna har på sig att handlägga en överprövningsprocess framgår inte uttryckligen av lagtexten men enligt förarbetena ska målen normalt avgöras inom ett fåtal månader. Anledningen till att ingen exakt tidsfrist angetts är att mer komplexa mål kan behöva en längre handläggningstid för att avgöras på ett rättssäkert sätt. 

Preklusionsfrist

En annan ändring som ska medföra en skyndsammare process är att entreprenören som ansöker om överprövning måste inkomma med alla relevanta omständigheter till grund för sin talan inom tre veckor från att ansökan om överprövning lämnats in. Det finns fortfarande möjlighet till nödvändig skriftväxling och bemötande av den upphandlande myndighetens inlagor. Huvudregeln är dock att entreprenören inte ska inkomma med processmaterial som hade kunnat läggas fram i samband med överprövningen efter dessa tre veckor.

Ett giltigt skäl för att inkomma med processmaterial i ett senare skede kan vara då entreprenören behöver begära ut offentliga handlingar som ska lämnas in som stöd för sin talan. Inte sällan väljer den upphandlande myndigheten att sekretessbelägga dessa och entreprenören måste då överklaga beslutet för att få ta del av handlingarna. I de fall entreprenören inte fått tillgång till handlingarna i rätt tid har entreprenören möjlighet att lämna in underlagen senare än tre veckor från ansökan om överprövning. 

En av fördelarna med en preklusionsfrist är att entreprenören initialt tvingas lämna en utförlig och genomtänkt redogörelse vilket leder till en skyndsammare process. För det fall att du som entreprenör behöver hjälp med att ansöka om överprövning av en upphandling är du välkommen att kontakta oss på Terra Advokat.

Ta del av ytterligare inlägg

Force majeure

Den så kallade force majeureklausulen i avtalsförhållanden har länge varit en standardklausul som återfinns i många avtal utan att den uppmärksammats eller funderats över. Regleringen

Läs mer »