Prishöjningar på material

Rådande pandemi har pågått sedan mars 2020 och knappast lämnat någon oberörd. I samband med uppstarten har brist på material och råvaror uppstått. Brist på råvaror och material har medfört prishöjningar, vilket kan vara mycket negativt för den entreprenör som lämnat fast pris i en entreprenad. 

Betongkrisen 

Särskilt aktuellt och uppmärksammat är riskerna för en kommande brist på betong. Mark- och miljöverdomstolen meddelande i juli 2021 att Cementa AB:s ansökan om att få förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland avvisades. Nuvarande tillstånd som förra året stod för mer än hälften av den svenska cementproduktionen löper ut den 31 oktober i 2021. 

Regeringen har föreslagit en tillfällig lagstiftning i syfte att möjliggöra en fortsatt brytning av kalk i ytterligare 8 månader efter att nuvarande tillstånd löper ut. Denna lagstiftning har i sin tur röstats igenom i riksdagen trots att den inte tillstyktes av Lagrådet som påepekade ett antal brister hänförliga till dels den skyndsamma beredningen och svensk grundlag. Ett flertal intressenter har uppgivit att de kommer att överklaga undantagslagstiftningen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Det går givetvis inte att i förväg veta vad en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen kommer att medföra. Möjligheten finns dock att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inhibition vilket innebär undantagslagstiftningen inte får tillämpas förrän en domstolsprövning har skett. Om inhibition beslutas innebär detta att Cementas verksamhet kan stoppas med kort varsel om beslutet meddelas efter den 31 oktober. Möjligheten finns naturligtvis också att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att den tillfälliga lagstiftningen inte är förenlig med grundlag. 

Vad innebär detta för dig som entreprenör?

I kommersiella entreprenader tillämpas ofta AB 04 och ABT 06. Båda standardavtalen innehåller regler om rätt till tidsförlängning. I kap 4 § 3 i de båda standardavtalen finns det flera bestämmelser som kan vara tillämpbara. I kap 4 § 3 p 2 framgår att rätt till tidsförlängning föreligger på grund av ”myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft”. I kap 4 § 3 p 5 framgår att rätt till tidförlängning kan föreligga vid ”annat av entreprenören ej vållat förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja”. 

Ovanstående innebär att om det skulle uppstå brist på betong och svårigheter med att få leveranser så kan en entreprenör begära tidsförlängning med stöd av kap 4 § 3. 

Den rätt till tidsförlängning som AB 04 eller ABT 06 medger för entreprenören är kopplad till faktorer som ligger utanför entreprenörens kontroll och som entreprenören därmed inte har möjlighet att påverka. Det finns dock anledning att erinra om att problematiken med Cementas tillstånd på Gotland nu är känd. Detta torde också kunna innebära att en beställare inte utan invändning kommer att acceptera entreprenörens krav på tidsförlängning. Beställaren kan invända att då problematiken varit känd under en längre tid åligger det entreprenören att söka eller ha ordnat med alternativa leveransmöjligheter i syfte att säkerställa entreprenadens genomförande. För det fall tvist uppstår kring rätten om tidsförlängning kan således rätten till tidsförlängning påverkas av om entreprenören har kunnat eller i vart fall borde ha kunnat ombesörja alternativa leveransmöjligheter. 

För det fall att pågående eller kommande entreprenader har beståndsdelar som kräver betong bör du som entreprenör därför ha en dialog med din leverantör kring vilka deras leveransmöjligheter är för det fall produktionen på Gotland stoppas. Detta i syfte att tillförsäkra dig om att du har tillgång till leveranser av material för att kunna genomföra entreprenaden.  

Entreprenörens skydd mot dessa onormala prishöjningar efter att kontrakt redan ingåtts

I kap 6 § 3 AB 04 och AB 06 finns en bestämmelse som fungerar som en säkerhetsventil för oväntade kostnadsändringar, bestämmelsen är identisk i de båda standardavtalen. Om ett eventuellt produktionsstopp av betong skulle inträffa medför att priserna för betong påverkas kan det innebära att rätt till prisjustering enligt kap 6 § 3 föreligger. Bestämmelsen stadgar att ett avtalat pris, under vissa uppräknade omständigheter, ska ändras om en oförutsebar kostnadsändring som väsentligt påverkat kostnaden för hela entreprenaden har inträffat. 

De i bestämmelsen uppräknade omständigheterna är kostnadsändringar på grund av myndighets åtgärd, krigeller annat krisförhållande med liknande effekt som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden

För att bestämmelsen ska kunna tillämpas måste kostnadsändringen varit oförutsebar vilket i praktiken innebär att entreprenören varken räknat med kostnadsändringen eller för den delen borde ha räknat med den. Vidare måste kostnadsändringen också väsentligt påverka hela kostnaden för entreprenaden. Vart gränsen går för en väsentlig kostnadsökning är oklar men viss går att söka från en av Riksrevisionsverkets (idag Riksrevisionen) rekommendationer från år 1975 där en ökning om 3 % ansågs vara väsentlig.   

Det kan följaktligen finnas möjlighet att justera avtalade priser för entreprenörer som ingått ett entreprenadavtal innan problematiken kring betongsbristen uppdagades. För den entreprenör som ingått ett entreprenadavtal i ett senare skede är sannolikheten att vinna framgång med tidsförlängning och en justering av priset mindre. Den entreprenör som idag ska lämna anbud på en entreprenad bör i sitt anbud förbehålla sig rätten att justera priset på betong och betongprodukter. Det gäller så länge entreprenaden inte sker inom ramen för offentlig upphandling där en reservation kan medföra att anbudet utesluts från fortsatt deltagande i upphandlingen. 

Ta del av ytterligare inlägg