Hur sen får man vara med fakturering i en entreprenad?

Det är lätthänt att en entreprenör missar eller glömmer att ställa ut en faktura för en utförd entreprenad. En intressant fråga som då uppstår är hur sen en entreprenör får vara med att göra en faktura i anspråk.

Under förutsättning att parterna inte reglerat frågan om fakturering i ett enskilt avtal gäller följande. Om en entreprenör har ett byggbolag på andra sidan, en näringsidkare som beställare, gäller en preskriptionstid om tio år enligt 2 § preskriptionslagen. Om entreprenören istället har en konsument på andra sidan, det vill säga att fakturan ska ställas ut till en slutkund som är konsument, gäller en preskriptionstid om tre år enligt preskriptionslagen. Detta innebär att entreprenören måste ha ställt ut en faktura inom tio respektive tre år beroende på vem som är beställare för att ens fordran inte ska anses vara preskriberad, om det inte är så att preskriptionen avbrutits dessförinnan. Att en fordran anses vara preskriberad innebär att entreprenören förlorar sin rättighet att få betalt på grund av att man framställt sitt krav försent.

Enligt preskriptionslagen inleds preskriptionstiden från fordringens tillkomst, men någon närmare definition eller förklaring om när en fordran anses ha uppstått kan inte utläsas av lagtexten. Detta lämnar således ett utrymme för olika tolkningar avseende när en fordran ska anses ha tillkommit. I rättspraxis har dock en princip växt fram som stipulerar att preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt då ett avtal kommer till stånd mellan parterna. En fordran uppstår således den dagen då parterna sluter ett avtal.

Inom byggbranschen kan det dock förekomma att entreprenörer utformar avtal som förkortar den preskriptionstid som annars följer av lag. Dessa begränsningar kan antingen följa av en AF-del, AB 04 eller avtal. För det fall parterna avtalat om att AB 04 ska utgöra avtalsinnehåll är preskriptionstiden två år för fordringar som avser kontraktssumman, detta räknat från godkänd slutbesiktning. Med kontraktssumma avses de i kontraktshandlingarna angivna ersättningarna för kontraktsarbetena. Detta innebär alltså att en entreprenör har god tid på sig att skicka en faktura på kontraktsarbeten.

Vad gäller ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) gäller en preskriptionstid om sex månader från godkänd slutbesiktning. En entreprenör som ställer ut en faktura för ÄTA-arbeten sju månader efter godkänd slutbesiktning har därmed gått miste om sin rätt att få betalt för ÄTA-arbeten och ens fordran anses då vara preskriberad.

Ta del av ytterligare inlägg