Underrättelseskyldighet enligt AB 04

Vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader åligger det många gånger entreprenören att underrätta beställaren om omständigheter av betydelse för entreprenaden i rätt tid. Detta för att bland annat inte gå miste om rätten till betalning, rätten till tidsförlängning eller för att undvika ersätta uppkomna skador. Oftast medföljer också ett skriftlighetskrav för att underrättelsen ska anses vara i enlighet med AB 04. För en entreprenör är det alltid viktigt att jobba med spårbarhet och bevisning för att undvika tvister. Här nedan följer därför några viktiga bestämmelser i AB 04 som rör underrättelseskyldighet med viktiga tidsfrister och formkrav att hålla koll på och som kan vara bra att känna till.

 

En central bestämmelse i AB 04

Att upprätthålla en god kommunikation i en entreprenad är oerhört viktigt för att bland annat undvika missförstånd och problem under entreprenadens gång. Därför är det avgörande att både entreprenören och beställaren underrättar varandra om förhållanden av betydelse. Vilka förhållanden av betydelse som åsyftas framgår här nedan.

  • Om en part upptäcker att uppgifter i kontraktshandlingar inte överensstämmer med varandra,
  • Om en part upptäcker att uppgifter i kontraktshandlingar i väsentligt avseende avviker från verkliga förhållanden,
  • Om en part upptäcker att kontraktshandlingar på annat sätt är bristfälliga eller utformade på så sätt att det skulle kunna medföra olägenheter eller vara olämpligt att utföra kontraktsarbetena,
  • Om en part upptäcker att lämnade handlingar under entreprenadtiden avviker från kontraktshandlingarna, eller
  • Om en part upptäcker att omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer.

 

Underrättelseskyldigheten omfattar alltså både beställaren och entreprenören. Viktigt att ha i minne är att underrättelseskyldigheten inte innebär att en part aktivt ska söka efter fel utan endast om en part upptäcker ett fel. För det fall en part upptäcker ett förhållande av betydelse åligger det parten att fullgöra sin underrättelseskyldighet. Frågan som uppstår är då hur en part fullgör sin underrättelseskyldighet vid upptäckt av fel? Enligt 2 kap. 9 § AB 04 ska en part utan dröjsmål skriftligen om så föreskrivits i entreprenadhandlingar underrätta motparten. Det finns alltså inget krav på att en underrättelse ska ske skriftligen och kan således likväl ske muntligen, men ur bevishänseende får det anses vara klokt att en underrättelse görs skriftligen.

 

Om inte entreprenören påpekar fel trots kännedom om fel som entreprenören borde påpekat kan innebära att entreprenören gör sig skyldig till kontraktsbrott och skadeståndsskyldighet kan föreligga.

 

Om entreprenören upptäcker fel efter avtalets ingående kan det däremot hanteras som ett ÄTA-arbete.

 

Angående hinder

Både beställaren och entreprenören har underrättelseskyldighet vid hinder i en entreprenad. Enligt 4 kap. 4 § AB 04 ska den part som insett eller bort inse att ett förhållande kan medföra rubbning av en tidplan eller försening av entreprenaden underrätta motparten utan dröjsmål. För underrättelse om hinder åligger inget skriftlighetskrav. Endast om parterna avtalat om det ska underrättelse om hinder lämnas skriftligen, men ur bevishänseende är det att rekommendera att underrättelse görs skriftligen för att minimera risken för eventuella tvister. För det fall entreprenören underrättar beställaren om att denne hindras färdigställa entreprenaden kan entreprenören ha rätt till förlängning av kontraktstiden om någon av punkterna 1–5 i 4 kap. 3 § AB 04 är uppfyllda. Om någon underrättelse inte sker eller en part underlåter att underrätta får parten inte åberopa förhållandet enligt 4 kap. 4 § AB 04.  

 

Angående vite

Underrättelseskyldigheten i 5 kap. 3 § AB 04 avser vite vid försening. Anspråk på vite ska framställas skriftligen till motparten senast tre månader efter det att entreprenaden godkänts. Om inte anspråket görs i rätt tid förfaller rätten till vite.

 

Angående fel
Vid fel i entreprenad åligger det beställaren att utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören om fel eller om skada på grund av fel upptäckts i entreprenaden efter avlämning eller när den tagits i bruk, 5 kap. 15 § AB 04. Beställaren kan komma att bli ersättningsskyldig för den merkostnad som en sen skriftlig underrättelse åsamkar entreprenören. Beställaren kan också bli ersättningsskyldig om det kan visas att beställaren borde upptäckt fel eller skada i ett tidigare skede än vad som faktiskt skett.

 

Angående skadestånd

Enligt 5 kap. 20 § AB 04 ska anspråk på skadestånd framställas skriftligen till motparten senast inom tre månader i enlighet med punkterna 1–4 i 5 kap. 20 § AB 04. Om inte anspråket framställs skriftligen i rätt tid förfaller rätten till anspråk på skadestånd.

 

Angående innehållande av betalning

Enligt 6 kap. 16 § AB 04 får beställaren hålla inne med betalning under entreprenadtiden och efter godkänd slutbesiktning. Det belopp som beställaren får hålla inne ska vara ett skäligt belopp och skäligen motsvara eventuella krav på viten, skadestånd eller en annan fordran i ett annat entreprenadkontrakt. Det åligger beställaren att skriftligen redovisa skälen för innehållande av betalning. Om beställaren underlåter att redovisa skälen för innehållande av betalning är beställaren skyldig att utge ränta på innehållet belopp från den dagen likvid rätteligen skulle ha erlagts till dess betalning sker.

 

Angående hävning

Om beställaren eller entreprenören i ett entreprenadförhållande väljer att häva ett avtal måste anspråk på ersättning göras i rätt tid och form för att inte rätten till ersättning ska gå förlorad. Beställaren måste i enlighet med 8 kap. 6 § AB 04 för att ha rätt till den kostnadsökning som hävningen medför samt den skada hävningen åsamkar skriftligen ställa ett krav på ersättning senast tre månader efter att arbeten som återstod vid hävningen slutförts. Entreprenören måste i sin tur i enlighet med 8 kap. 7 § AB 04 framställa anspråk på ersättning för den skada som hävningen åsamkat denne skriftligen senast tre månader efter det att skadan blivit känd.

Ta del av ytterligare inlägg