Vad händer med ens fordran när ett bolag upphör eller går i konkurs?

För många entreprenörer uppstår det nog ett stressmoment när ett bolag som man utfört arbeten för och ställt ut ett flertal fakturor till upphör eller hamnar i ekonomiskt trångmål. Finns det en risk att ens fakturor blir obetalda och hur är det med betalningsansvaret?

Fusion av aktiebolag

Fusion av aktiebolag innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget. Vid fusion upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation. Vad innebär detta i praktiken då? Jo, det upplösta bolagets samtliga tillgångar och skulder övergår till det övertagande bolaget som då träder in i det upplösta bolagets rättigheter och förpliktelser. Vid fusion uppgår därmed ett bolag i ett annat bolag. Entreprenören behöver således inte vara orolig för att inte få täckning för sin fordran så länge ens fordran är otvistig.

Konkurs

Till skillnad från fusion likvideras ett bolag vid en konkurs då det bedöms att bolaget inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte heller kommer att kunna betala det under en längre period. Bolagets tillgångar i form av pengar ska då delas ut till bolagets borgenärer. En borgenär är den som har en fordran på bolaget. 

Det är dock viktigt att känna till att pengarna delas ut enligt ett visst system och ordning vilket innebär att en borgenär inte på något sätt är garanterad sina pengar. Man brukar skilja mellan borgenärer som har fordringar med förmånsrätt och borgenärer med oprioriterade fordringar. Den borgenär som har en fordran med förmånsrätt har också företrädesrätt vilket innebär att borgenären har rätt att få betalning före andra borgenärer med oprioriterade fordringar. Om du exempelvis har fordran som är förenad med någon säkerhet såsom panträtt i egendom, hamnar du oftast högt upp i prioritetsordningen. En entreprenör som endast har en fordran för utfört arbete får en så kallad oprioriterad fordran och möjligheten för att få täckning för sin fordran vid en konkurs är liten. Ta därför som vana att alltid kontrollera betalningsförmågan på det bolag som du ska ingå avtal med. 

Ta del av ytterligare inlägg

Force majeure

Den så kallade force majeureklausulen i avtalsförhållanden har länge varit en standardklausul som återfinns i många avtal utan att den uppmärksammats eller funderats över. Regleringen

Läs mer »