Hur utses ett aktiebolags styrelse och vilka är arbetsuppgifterna?

Har du tänkt på vilka arbetsuppgifter ett aktiebolags styrelse har?

Det är styrelsen som svarar för aktiebolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen måste fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Detta innebär att styrelsen löpande måste ta del av ekonomisk rapportering för bolaget. Vidare måste styrelsen se till att bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen kan delegera vissa av sina arbetsuppgifter. Detta ska ske med omsorg och noggrannhet. Den arbetsuppgift som delegeras av styrelsen ska preciseras, vilket även bör ske skriftligen. Även om arbetsuppgiften delegerats måste styrelsen övervaka och följa upp att arbetsuppgifterna utförs. Är du styrelseledamot i ett aktiebolag var aktiv och se till att löpande hålla dig uppdaterad om bolagets utveckling och ställning.

Styrelsen har en skyldighet att upprätta skriftliga instruktioner för när och hur den ska erhålla information om bolagets ekonomiska situation. Ett bolag med mycket begränsad storlek och verksamhet har dock inte skyldighet att upprätta instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

Hur utses då ett aktiebolags styrelse? Styrelsen utses på bolagsstämman. I bolagsordningen får föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter får utses på annat sätt. Det kan t ex vara en förening eller en särskild person som har rätt att utse styrelseledamöter i bolaget. Till styrelseledamot får inte heller utan godtagbara skäl utses någon som inte avser att ta del av sådan verksamhet, aktiebolagslagen 8 kap 12 §, som enligt aktiebolagslagen ankommer på styrelsen. Det är således inte tillåtet att använda s k målvakter. 

Till böter eller fängelse i högst ett år döms också den som uppsåtligen medverkar till ett beslut att utse en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i strid med 8 kap 12 § aktiebolagslagen, om åtgärden är ägnad att dölja vem eller vilka som utövar eller har utövat den faktiska ledningen av bolaget. Detsamma gäller den som uppsåtligen åtar sig ett sådant uppdrag.

Ta del av ytterligare inlägg