Vad händer med ens fordran när ett bolag upphör eller går i konkurs?

För många entreprenörer uppstår det nog ett stressmoment när ett bolag som man utfört arbeten för och ställt ut ett flertal fakturor till upphör eller hamnar i ekonomiskt trångmål. Finns det en risk att ens fakturor blir obetalda och hur är det med betalningsansvaret? Fusion av aktiebolag Fusion av aktiebolag innebär att två eller flera […]

Ett förenklat upphandlingsregelverk

Den 1 februari trädde de nya upphandlingsreglerna i kraft för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och för upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt så kallade B-tjänster. I denna artikel kommer jag att redogöra för några av de viktiga förändringarna som kommer att gälla från och med den 1 februari 2022.   De nya upphandlingsreglerna […]

Uppskattad volym måste anges vid upphandling

European Union Flag.

Många entreprenörer stöter på upphandlingsrättsliga frågor i sin verksamhet. Ett rättsområde som ständigt utvecklas. Under åren kommer flera avgöranden både från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen vilket för entreprenörer kan vara bra att känna till.  Att upphandlande myndigheter nu måste ange den uppskattade kvantiteten som kan komma att bli aktuell ett ramavtal slås fast i den […]

Underrättelseskyldighet enligt AB 04

Vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader åligger det många gånger entreprenören att underrätta beställaren om omständigheter av betydelse för entreprenaden i rätt tid. Detta för att bland annat inte gå miste om rätten till betalning, rätten till tidsförlängning eller för att undvika ersätta uppkomna skador. Oftast medföljer också ett skriftlighetskrav för att underrättelsen ska anses vara […]

Skogsbranden i Västmanland – vem bär ansvaret?

Smoldering fire in the forest

Arbete med en markberedare orsakade skogsbranden i Västmanland den 31 juli 2014. Två bolag åtalades för skogsbranden för att gjort sig skyldiga till grov allmänfarlig vårdslöshet. Här nedan följer en sammanfattning av domen. BakgrundVid Västmanlands tingsrätt åtalades två bolag för att i utövningen av sin näringsverksamhet genom oaktsamhet gjort sig skyldiga till grov allmänfarlig vårdslöshet. […]

Golvpriser och onormalt låga anbud i offentliga upphandlingar

Lawyer explained to the client about the law that must be brought against the court case.

I syfte att vinna en upphandling kan anbudsgivare lämna mycket låga priser för vissa poster i ett anbud. En sådan strategisk anbudsgivning kan bli framgångsrik om anbudsgivaren lyckas leva upp till de priser som anbudsgivaren lämnat vid anbudsgivningen. Frågan är då om en upphandlande myndighet kan ställa krav på att anbud under ett visst belopp […]

Hur sen får man vara med fakturering i en entreprenad?

Construction works in the waterfront of the port of Stockholm

Det är lätthänt att en entreprenör missar eller glömmer att ställa ut en faktura för en utförd entreprenad. En intressant fråga som då uppstår är hur sen en entreprenör får vara med att göra en faktura i anspråk. Under förutsättning att parterna inte reglerat frågan om fakturering i ett enskilt avtal gäller följande. Om en […]